Статията в медицинско списание – как да я оформим и публикуваме? (1 част)

Получавате нов брой от научно списание. Как го четете? Започвате веднага от началото до края? Или първо прелиствате страниците, преглеждате заглавията и резюметата, след което се насочвате към темите, които ви вълнуват? Много от читателите първоначално сканират броя, все едно преглеждат ежедневник. След запознаването със съдържанието, преминават към това, което ги интересува.

Характерно за научната статия е, че читателят не търси в текста само отговор или решение. За него е важно да се запознае с целия процес, довел до резултатите, публикувани в статията. Детайлите и данните от хода на проучването са ключови елементи, които показват дали читателят може да се довери на автора. Добре написаната научна статия има възможност да излезе от страниците на медицинското списание и да бъде цитирана в последващи ръкописи. Преди това да се случи обаче авторът трябва да се запознае с видовете статии и особеностите при тяхното написване.


Обзор (Review)

Днес медицинската литература е толкова обемна, че погледът на нито един специалист няма как да я обхване. Обзорните публикации са бързият начин за достигане до синтезирана информация от множество източници. Не случайно те са си спечелили името на добри помощници в практиката.

Обзорът се фокусира върху дадена тема, по която авторът проучва какво е познато до момента. Макар да не следва задължителна структура, препоръчително е ръкописът да включва следната информация:

 • обхватът на проучените източници – в какъв период от време, какъв обем, на какви езици, по какви критерии са подбирани;
 • поясняване на ползваните термини и техните еквиваленти (ако съществуват такива), които също се ползват;
 • описание на начините за събиране на информация и тяхната интерпретация. 

Обзорът в списанията на МУ-Варна

Обзорът не изисква задължително следване на структура – нито на резюмето, нито на самия текст. Обемът е над 6 страници, без ограничение за броя на референциите.

Списанията на МУ-Варна приемат за рецензиране единствено ръкописи, които отговарят на изискванията за публикуване в съответното издание и са подадени чрез онлайн издателската система на Университета за публикуване на научна периодика: http://journals.mu-varna.bg/.


Оригинална статия (Original Article)

Публикациите с оригинално авторско съдържание са в основата на напредъка на науката. Резюмето и текстът следват задължителна структура.

 • Въведение (Introduction)

Въведението описва ясно и стегнато какъв интригуващ въпрос или тема разглежда ръкописът и как авторът е направил своето проучване.

 • Цел (Aim)

Кратко описание на целта на текста.

 • Материали и методи (Materials and Methods)

Критичният читател се интересува от това как е направено проучването, за да прецени дали може да се довери на данните и изводите в раздел „Резултати“. В „Материали и методи“ се описва начинът на провеждане на проучването, т.нар. дизайн на изследването (рандомизация, кросоувър, проспективен, ретроспективен и др.); мястото на проучване (болница, университет, частна практика и др.); участниците в изследването (брой пациенти, данни за тях); информация за лечението, интервенцията, техниката или процедурата. Ако научното изследване е с участие на хора, се декларира, че е одобрено от местната етична комисия, придружено от номер и дата на решението.

 • Резултати (Results)

В този раздел се отчитат всички нови доказателства, до които е достигнал авторът със своето проучване. За по-прегледно и ефикасно предаване данните се организират във фигури, диаграми и таблици. Целта на раздела е да отговори на поставения във въведението въпрос посредством доказателства.

 • Дискусия (Discussion)

Прави се обзор на литературата по темата, като се разглеждат приликите и разликите с резултатите от настоящето изследване.

 • Заключения (Conclusions)

Заключенията се основават на представената информация, като подчертават едновременно позитивните и негативните резултати.

Оригиналната статия в списанията на МУ-Варна

Резюмето и текстът на оригиналната статия задължително включват разделите „Въведение“, „Цел“, „Материали и методи“, „Резултати“, „Дискусия“ и „Заключения“. Обемът е до 6 страници, като е препоръчително референциите да не надвишават 30.

Списанията на МУ-Варна приемат за рецензиране единствено ръкописи, които отговарят на изискванията за публикуване в съответното издание и са подадени чрез онлайн издателската система на Университета за публикуване на научна периодика: http://journals.mu-varna.bg/.


Клиничен случай (Case Report)

В много научни списания представянето на индивидуални случаи са сред най-малко предпочитаните ръкописи. Причина за това е твърде ограничената и тясно специализирана нова информация, която обикновено съдържат. Този тип статия може да привлече вниманието, ако представя уникален случай, който внася яснота в до скоро необясними симптоми или слабо познато заболяване. Клиничният случай може да предизвика интерес и при описанието на неочакван ход на лечението или неочаквана връзка с други заболявания.

Макар да не следва строго определена структура, този тип статии е препоръчително да включва:

 • защо този случай си струва да се опише;
 • представяне на случая с всички важни данни;
 • дискусия около това, което прави случая интересен, уникален или неочакван;
 • възможни алтернативни обяснения;
 • заключение с изводи.

Клиничният случай в списанията на МУ-Варна

Резюмето и текстът на клиничния случай не следват строго определена структура. Този тип статия е с обем до 3 страници и препоръчителен брой референции не повече от 15.

Списанията на МУ-Варна приемат за рецензиране единствено ръкописи, които отговарят на изискванията за публикуване в съответното издание и са подадени чрез онлайн издателската система на Университета за публикуване на научна периодика: http://journals.mu-varna.bg/.


Писмо до редактора (Letter to the Editor)

Писмото до редактора предоставя най-много свобода на пишещия. Повечето писма са кратки версии на оригинални статии, клинични случаи, обзори или уводни статии, коментиращи определена тема. Без значение от насоката, този тип публикация задължително трябва да заявява ясно своята цел и да я представя кратко и съдържателно. Макар обемът да е малък, писмото до редактора изисква от автора същото внимание като всяка друга статия, предназначена за публикуване.

Писмото до редактора в списанията на МУ-Варна

Писмото до редактора е с обем до 2 страници и не повече от 5 референции. То не следва строго определена структура.

Списанията на МУ-Варна приемат за рецензиране единствено ръкописи, които отговарят на изискванията за публикуване в съответното издание и са подадени чрез онлайн издателската система на Университета за публикуване на научна периодика: http://journals.mu-varna.bg/.

Пламена Маркова-Колева