Обучение за работа с iThenticate

Във Факултета по фармация днес се проведе обучение за работа със системата за проверка за плагиатство iThenticate. Срещата е част от поредица обучителни курсове за системите, които поддържа Издателството на МУ-Варна. Освен за това как да ползват iThenticate, всички преподаватели и докторанти могат да заявят индивидуални или групови обучения и за работа със SORS (Scientific Online Resource System) – онлайн платформа за подаване на статии, обработка и публикуване на периодични издания, и Conference System – система, интегрираща всички дейности за управление на конференции. За целта е необходимо да се обърнат към Издателството на МУ-Варна (press@mu-varna.bg или тел. 052/ 677 118).

Онлайн платформата iThenticate проверява в над 50 милиона документа за съвпадения. Всеки служител на МУ-Варна може да се възползва безплатно от тази услуга за проверка на своите готови научни текстове (статии, учебници, учебни помагала, монографии) след подадена заявка на press@mu-varna.bg за създаване на лична регистрация. Системата работи със следните файлове: MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript, PowerPoint (.PPT, .PPTX), PDF, HTML, RTF, HWP, OpenOffice (ODT). Те не трябва да надвишават 100MB, като максималният обем текст е 400 страници.

Повече информация за системите, свързани с проверка на плагиатство, подаване на статии за публикуване в периодичните издания на МУ-Варна, оформяне и изпращане на рецензии, публикуване на научни трудове от конгреси, симпозиуми и конференции можете да получите на място в Издателството на МУ-Варна. Въпроси можете да изпращате и на press@mu-varna.bg