От печат излезе книга по актуален и неизследван в страната проблем

Медицински университет – Варна издаде монографията „Хронична обструктивна белодробна болест и коморбидности. Пациенти в риск“. В нея авторът, Велин Стратев, разглежда един сравнително нов в белодробната медицина проблем – коморбидностите при ХОББ и въздействието им върху хода на това тежко и инвалидизиращо заболяване. Проблемът е актуален и неизследван в България. Научният интерес и научната продукция на автора в областта на бронхообструктивните заболявания са познати и представяни на различни форуми у нас и в чужбина. Настоящата монография обобщава натрупаните в годините знания и опит на д-р Стратев по проблема.

Велин Стратев има 17 участия в международни конгреси и симпозиуми, 18 участия в национални форуми и 20 публикации в национални и чуждестранни периодични издания, както и съавторство в учебник по белодробни болести. От 2014 г. е секретар на Българското дружество по белодробни болести.