Излезе и първият брой за 2018 година на „Варненски медицински форум“

„Варненски медицински форум“ е научно списание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, което излиза два пъти годишно (плюс приложения) и се списва на български език. През 2018 е неговата 7 годишнина.

Новият брой – №1, 2018, том 7 – съдържа 36 оригинални статии.

 

Онлайн броят е достъпен пълнотекстово тук: http://journals.mu-varna.bg/index.php/vmf/issue/view/233

 

Съдържание:

Минимално инвазивни аблативни техники при злокачествени заболявания на черния дроб
Георги Тодоров, Чавдар Бъчваров, Георги Вълчев, Никола Колев, Антон Тонев, Валентин Игнатов, Красимир Иванов, Елеонора Димитрова, Николай Цонев, Станимир Сираков  

Перкутанна радиофреквентна аблация при нерезектабилни чернодробни метастази и хепатоцелуларен карцином
Георги Тодоров, Чавдар Бъчваров, Георги Вълчев, Никола Колев, Антон Тонев, Валентин Игнатов, Красимир Иванов, Елеонора Димитрова, Николай Цонев, Станимир Сираков  

Тенденции в медикаментозното лечение при хоспитализирани болни по повод на хронична обострена сърдечна недостатъчност със запазена и редуцирана фракция на изтласкване
Надежда Хвърчанова, Мариета Георгиева, Бранимир Каназирев

Лъчелечение и клетъчна смърт. Значение на видовете клетъчна смърт при лъчелечение на онкологични заболявания
Теменужка Радева-Петкова, Елица Енчева, Иван Донев, Явор Кашлов

Невротоксичност на противотуморни медикаменти
Николай Цонев, Иван Щерев, Ростислав Манев, Елеонора Димитрова, Драгомир Стоянов,
Явор Кашлов, Чавдар Бъчваров, Георги Тодоров, Станимир Сираков, Камелия Братоева

Експресия на чернодробните HMGB1 нива при фруктозо-индуциран мастен черен дроб
Камелия Братоева, Елеонора Димитрова, Николай Цонев, Явор Кашлов, Елена Панайотова, Георги Стоянов, Мария Раданова, Иван Донев

Корелация между туморната коагулационна некроза и клинико-патологични параметри при светлоклетъчен карцином на бъбрека
Снежана Спасова, Петър Генев

Интравенозните липидни емулсии – нов метод за лечение на остри медикаментозни интоксикации с липофилни лекарства
Габриела Кехайова, Снежа Златева, Петко Маринов

Етиологичен спектър и чувствителност към антибиотици на водещите бактериални причинители на остър холангит
Милена Божкова, Теменуга Стоева, Васил Божков, Цветелина Попова-Костадинова, Росен Маджов

Лечение на тетанус в детска възраст с MgSО4 – ползи и рискове
Елеонора Желева, Mергюл Халилова, Виолета Йотова, Дарина Крумова, Надежда Илиева,
Надежда Димитрова, Дарина Златкова, Марин Маринов, Яна Бочева

Нашият опит в използването на дълбоки осцилации (deep oscillations) при ранната рехабилитация на пациенти с алопластика на колянна става
Евгения Владева, Марияна Михайлова, Дафина Бачева, Илия Тодоров

Синдром на карпалния канал и бременност
Евгения Владева

Качество на живот при пациенти с първична откритоъгълна глаукома
Йордан Йорданов, Бинна Ненчева, Зарка Стойчева

Качество на живот при пациенти с първична откритоъгълна глаукома в зависимост от проведеното лечение
Йордан Йорданов, Бинна Ненчева, Зарка Стойчева

Психологичната подкрепа и ефективността на тренировките с тежести при множествена склероза, пристъпно-ремитентна форма (работа по случай)
Десислава Русева, Петя Ангелова

Приложната дейност по епидемиологичния надзор над кърлежовопреносимите инфекции във Варненска област на Р. България
Румен Константинов, Цонко Паунов, Миглена Коларова, Елияна Иванова, Анка Баева, Антоанета Костова

Спектрален епидемиологичен анализ на инфекциозни заболявания, лекувани в Инфекциозна клиника – Варна за периода 2015-2017 година
Румен Константинов, Анна Кирчева, Анка Баева

Сравнителна характеристика на епидемичния процес при HIV инфекцията в Европа, България и Варненска област през периода 2008-2017 г.
Миглена Коларова, Румен Константинов, Цонко Паунов, Анна Кирчева, Анка Баева

Поведенчески и социодемографски рискови фактори за развитието на зъбен кариес при деца от 3 до 6 години
Добринка Дамянова

Защитни фактори от развитието на зъбен кариес за деца от 3 до 6 години
Добринка Дамянова

Социодемографска характеристика на деца с изменения в ротацията на горен първи молар при смесено съзъбие
Гергана Иванова, Христина Арнаутска, Зорница Вълчева, Илияна Атанасова, Радосвета Андреева

Изследване на пародонталния биотип – TRAN метод – вариации в съотношение с възрастта и пола
Ирена Георгиева, Теодора Таргова, Сирма Ангелова

Изследване на линията на усмивката и вариации в съотношение с възрастта и пола
Ирена Георгиева, Теодора Таргова, Сирма Ангелова, Добринка Дамянова

Разпространение на зъбния кариес по групи зъби за деца на възраст 12-18 години в град Варна
Милена Георгиева, Радосвета Андреева

Тенденции за приложение на протетично лечение в детска възраст
Десислава Димитрова, Радосвета Андреева, Мариана Димова-Габровскa

Приложение на естетично коронково протезиране в детска възраст
Десислава Димитрова, Радосвета Андреева, Мариана Димова-Габровскa  

Особености на дъвкателния процес преди и след екстракция на частично импактирани трети долночелюстни молари според самооценката на пациентите
Десислава Константинова, Анна Ненова-Ногалчева, Петя Печалова, Даниела Андонова

Качества, които трябва да притежава успешният зъботехник
Ани Атанасова

Консумация на кафе сред работещи при сменен и нощен труд
Теодора Димитрова, Дарина Христова, Станиела Порожанова

Проучване на хранителните навици сред работещи при различни нива на психоемоционално напрежение
Теодора Димитрова, Росица Чамова

Нагласи и предпочитания на фармацевтите при предлагането на хранителни добавки
Бонка Минкова, Мария Рохова

Върху някои специални положения на гражданския процес, касаещи лечебните заведения в качеството им на длъжници
Мария Вълканова

Задължително лечение на лицата по Закона за здравето и принудителни медицински мерки по Наказателния кодекс – основни положения и разграничение
Мария Вълканова

Непълнолетие и извънбрачна раждаемост
Светослав Гаров, Димитър Гугутков, Вълчин Гаров

Развитие на здравната грамотност
Светослав Гаров

Място и значение на „Медицина на бедствените ситуации” в обучението на студентите от Факултета по фармация
Мария Пантелеева, Христианна Романова