Годишен издателски план за 2019 г.

Напомняме Ви, че до 15 ноември 2018 г. се приемат предложения за годишния издателски план на МУ-Варна.

Катедрите могат да представят своите проекти за издаване на учебници, учебни помагала, монографии и др. не по-късно от тази дата. Всяко предложение трябва да бъде съобразено с утвърдените учебни планове и програми, наличната учебна литература в съответната област, както и броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина.

За да бъде изпратено предложение за годишния издателски план за 2019 г., е необходимо да се изтегли този формуляр от сайта на издателството. Попълненият PDF файл се изпраща по деловодната система на университета (АИС документооборот), насочен към Издателска дейност, не по-късно от 15 ноември 2018 г. Необходимо е да бъде приложено и решението на Катедрения съвет. Освен това решението на КС трябва да бъде вписано в попълнения формуляр, като формулярът бъде подписан от декан.

Издателството на МУ-Варна очаква Вашите предложения!