Годишен издателски план за 2020 г.

Уважаеми преподаватели,

Напомняме Ви, че до 15 ноември 2019 г. се приемат предложения за годишния издателски план на МУ-Варна за 2020 г. Всяко предложение от катедрите трябва да бъде съобразено с утвърдените учебни планове и програми, наличната учебна литература в съответната област, както и броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина.

За да бъде изпратено предложение за годишния издателски план за 2020 г., е необходимо да се попълни този формуляр от сайта на издателството. Попълненият PDF документ се входира в АИС документооборот не по-късно от 15 ноември 2019 г. и се насочва към отдел „Издателска дейност“. Необходимо е да бъде приложено и решението на Катедрения съвет. Освен това решението на КС трябва да бъде вписано в попълнения формуляр, като формулярът бъде подписан от съответния декан.

Издателството на МУ-Варна очаква Вашите предложения!