Монографии

Монографии

Подробни изисквания за подготвяне на монографичен труд при хабилитация в МУ-Варна могат да бъдат намерени в Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Варна

Технически изисквания за подготовка на ръкописа:

Основният текст на ръкописа трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows:

 • формат – 165х244 мм
 • разстояние между редовете – Line Spacing 1.15
 • полета – по 20 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт – Times New Roman
 • стил на шрифта – Normal
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • подравняване – Justified
 • номерация на страниците

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста, с номерация и наименование под тях. Използваният снимков материал трябва да бъде с резолюция минимум 300 dpi. Номерацията и наименованието на фигурите трябва да се форматира по следния начин:

 • шрифт – Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic, Bold
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, с възможност за редактиране. За таблиците трябва да се използва шрифт Times New Roman, с размер 8-12 Pt. Номерацията и наименованието на таблиците се поставя над тях и трябва да бъде форматирано по следния начин:

 • шрифт – Times New Roman
 • стил на шрифта – Italic, Bold
 • размер на шрифта – 12 Pt
 • разстояние между редовете – Single Space
 • подравняване – Centered

Цитирана литература – примери:

Статия от списание
Iwamoto Y, Koide H, Ogita K, Nishizuka Y. The protein kinase C family for the regulation of cellular functions. Biomed Rev. 1992;1:1-6.

Статия от списание с повече от 6 автори
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Книга
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Глава от книга
Thornton T. On the interface problem in philosophy of psychiatry. In: Broome MR, Bortolotti L, editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press; 2009. p. 121-137.

URL
American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

DOI, PMID
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central PMCID: PMC2615549

Всяка цитирана публикация се посочва на съответното място в текста с арабска цифра в кръгли скоби. Ако в текста се цитират имена на автори, се спазва следното правило: при един или двама автори, след тях в скоба се посочва годината на цитираната публикация, а при трима и повече автори – след името на първия автор се изписва „и съавт.“или „et al.“ и в скоба – годината на публикуването. 

Сроковете на изпълнение се договарят между автора/ите и издателството.

Отпечатването на монографични издания е извън годишния издателски план на МУ-Варна и се заплаща от авторите.

Подаване на ръкописи:

 • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило;
 • на e-mail: press@mu-varna.bg

За повече информация – тел. 052677117 или e-mail: press@mu-varna.bg.