Указания за автори

Технически изисквания за подготвяне на ръкописите

При предаването им за предпечат, материалите трябва да са подготвени на MS Word for Windows, както следва:

Учебна и научна литература

 • Издание с формат 210 х 297 мм (А4). Ръкописът се подготвя като документ с размер А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
 • Издание с формат 148 х 210 мм (А5). Ръкописът се подготвя като:
  • документ с формат А5, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле и със шрифт Arial или Times New Roman с размер 10 или 11 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците или
  • документ с формат А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 14 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
 • Издание с формат 165 х 240 мм. Ръкописът се подготвя с размер на документа 165 х 244 мм, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 11 или 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците.

Дисертации и автореферати

 • Автореферати с формат 148 х 210 мм (А5). Препоръчителен общ обем до 60 страници. Препоръчително е общият обем страници да е число, кратно на 4. Ръкописът се подготвя като:
  • документ с формат А5, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 10 или 11 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците или
  • документ с формат А4, полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 14 Pt, разстояние между редовете Multiple: 1.15, със съответната номерация на страниците;
 • Дисертации с формат 210 х 297 мм (А4) – полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле, шрифт Arial или Times New Roman с размер 12 Pt, разстояние между редовете Multiple: от 1.15 до 1.5, със съответната номерация на страниците.

Статии за списания

Ръкописите трябва да бъдат съобразени с Указанията за авторите за всяко конкретно издание, публикувани на: http://journals.mu-varna.bg.***

Независимо дали са вмъкнати в текста на ръкописа, всички фигури и графики се предоставят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат – напр. jpg, png, eps), като имената им трябва да съответстват на номерацията на фигурите в текста. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ѝ. Сканираните снимки трябва да бъдат с резолюция 300 dpi.

Всички графики и диаграми, независимо дали са вмъкнати в текста на ръкописа или не, трябва да бъдат в редактируем вид.

Снимките трябва да са собственост на автора или МУ-Варна. Графиките и диаграмите трябва да са собственост на автора. Използването на материали (снимки, графики и диаграми) от други автори е възможно само след писменото съгласие на съответния автор, от който са заимствани.

При издаване на учебници и учебни помагала в електронен формат /на CD/DVD/ се спазват всички изисквания за издание на хартиен носител, като готовото издание се записва в security pdf  или друга електронна форма.

*** Препратки към указанията за конкретните списания в платформата ни за научна периодика: