+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Четете онлайн брой 1 за 2017 на „Варненски медицински форум“

Брой 1 за 2017 г. на научното списание „Варненски медицински форум“ отбелязва шестата годишнина на изданието. Списанието на Медицински университет – Варна, което съдържа статии на български език с придружаващи ги резюмета на английски, обхваща различни области на медицината и общественото здравеопазване.

Съдържание:

ВРЪЗКА МЕЖДУ КРЪВНАТА ГЛЮКОЗА ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ГЛЮКОЗАТА НА 2-РИ ЧАС СЛЕД ОРАЛЕН ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ И БЕЗ ИЗВЕСТЕН ДИАБЕТ – Мила Бояджиева, Атанас Ангелов, Кирил Христозов, Светослав Георгиев, Дарина Георгиева-Христова, Даниела Арабаджиева

ЧЕСТОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕПИЛЕПТИЧНИТЕ ПРИСТЪПИ В ОСТРИЯ СТАДИЙ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ – Дарина Георгиева-Христова, Силва Андонова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА АВТОНОМНА ФУНКЦИЯ – БАТЕРИЯ НА ЕВИНГ – Дарина Георгиева-Христова

РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКАТА НА ХРОНИЧЕН ПАНКРЕАТИТ И АДЕНОКАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА – Стоянка Динева, Пламен Гецов

МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ (МРХПГ) В ДИАГНОСТИКАТА НА ХРОНИЧЕН ПАНКРЕАТИТ – Пламен Гецов, Стоянка Динева, Силви Симинкович, Яна Валериева, Йордан Генов, Румяна Митова, Борислав Владимиров

АКТУАЛНА РОЛЯ НА ЕРХПГ В ДИАГНОСТИЧНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ПРИ НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА – Пламен Гецов, Стоянка Динева, Борислав Владимиров

ПЕРИАМПУЛАРНИЯТ ДУОДЕНАЛЕН ДИВЕРТИКУЛ КАТО ПРЕДИКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СТЕНОЗИРАЩ ПАПИЛИТ – ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ – Стоянка Динева, Пламен Гецов , Борислав Владимиров, Красимира Проданова

ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЯМА ЕХИНОКОКОВА КИСТА НА БЪБРЕК – Деян Анакиевски, Александър Хинев, Ростислав Маринов, Ина Гочева, Павел Абушев

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ЧИСТ СЕМИНОМ НА ТЕСТИС ПРИ ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ – Деян Анакиевски, Ростислав Маринов, Ина Гочева, Виктор Николов

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ И МОРФОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОСТНИЯ МОЗЪК ПРИ КЛАСИЧЕСКИТЕ PH(-) МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИ НЕОПЛАЗМИ СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНАТА РЕВИЗИЯ НА СЗО ОТ 2016 Г. – Надежда Стефанова, Мария Цанева

СИНДРОМ НА СТИВЪНС-ДЖОНСЪН И ТОКСИЧНА ЕПИДЕРМАЛНА НЕКРОЛИЗА: КЛИНИЧНИ СЛУЧАИМария Пишмишева, Магдалена Баймакова, Георги Станчев, Недялка Методиева, Милена Карамишева, Донка Велкова, Радина Андонова, Георги Т. Попов

СОЦИАЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА КОЖНИЯ МЕЛАНОМ – Ина Кобакова

АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕБОРЕЙНИЯ ДЕРМАТИТ – Аргир Аргиров, Илко Бакърджиев, Георги Пехливанов

ИНТРАОРАЛНИ СКАНИРАЩИ СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА ПРИНЦИПА НА КОНФОКАЛНАТА МИКРОСКОПИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЪВРЕМЕННАТА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Кирил Гогушев, Методи Абаджиев, Калина Георгиева, Иван Денков

РЕНТГЕНОВО МИКРОТОМОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ОТ ВРЕМЕННИ ЗЪБИ – Добринка Дамянова, Драгомир Тачев

ВИДОВЕ МАТРИЧНИ СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – Цветелина Борисова-Папанчева, Владимир Панов, Славена Георгиева

ПАТОГЕНЕЗА НА ДЕНТИННАТА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ – Геновева Балчева, Владимир Панов

EНДО-ПАРОДОНТАЛНА ЛЕЗИЯ – ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – Майя Колева, Мая Дойчинова

ЧЕСТОТА НА ВТОРИ МЕДИО-ВЕСТИБУЛАРЕН КАНАЛ ПРИ ГОРНИ ПЪРВИ МОЛАРИ – ОБЗОР Цветелина Борисова-Папанчева, Владимир Панов, Деница Занева

КЛИНОВИДНИТЕ ДЕФЕКТИ НА ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ ТЪКАНИ – СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД – Весела Христова, Славчо Димитров, Майя Колева, Мая Дойчинова

ЕФЕКТ НА ФОТОСАН И МЕТИЛЕНОВО СИНЬО КАТО ФОТОЧУВСТВИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ СТРУКТУРИРАНЕТО НА ДЕНТАЛЕН БИОФИЛМ – ИН ВИВО ИЗСЛЕДВАНЕ – Мая Дойчинова, Ивета Катрева, Майя Колева, Весела Добрева

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АФДТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БИОФИЛМ-МЕДИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В УСТНАТА КУХИНА. ЛЕЧЕБНИ ПРОТОКОЛИ – Мая Дойчинова, Ивета Катрева, Майя Колева, Весела Добрева

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕС ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ – Добринка Дамянова

ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РИСКА ОТ ЗЪБЕН КАРИЕС ПРИ ДЕЦА, СТРАДАЩИ ОТ ПИЕЛОНЕФРИТ И НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ – Сирма Ангелова, Владимир Панов, Димитричка Близнакова, Радосвета Андреева, Теодора Таргова

ОРАЛНА ХИГИЕНА ПРИ СТАЦИОНАРНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ – Десислава Константинова, Анна Ненова-Ногалчева

КЛИНИЧНИ ОРАЛНИ ПРОЯВИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХБЗ НА ЗАМЕСТИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ – Анна Ненова-Ногалчева, Десислава Константинова

ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА ДО ТРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ С ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – Росица Станчева, Теодора Димитрова, Ружа Панчева, Димитричка Близнакова

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, СТРАДАЩИ ОТ НАРУШЕНИЯ В ПЛЪТНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА КОСТИТЕ (ОСТЕОПОРОЗА) – Гюлджан Исмаилова, Стела Стефанова, Антоанета Цветкова

ПРОУЧВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ВАЛЕРИАНА-СЪДЪРЖАЩИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2014-2016 ГОДИНА – Ива Анестиева, Стефка Вълчева-Кузманова

КОИ СА НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА НА СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ? – Джени Чернева, Галина Янева, Добри Иванов

ГРУПИ „В РИСК“ И НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ – Николина Радева, Вили Захариев

СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИ ЗДРАВНИ НЕРАВЕНСТВА В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – Мария Рохова, Елка Атанасова, Антония Димова

ЧАСТНИ РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И НЕРАВЕНСТВА В ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – Мария Рохова

РЕГУЛАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА – Йордан Деливерски

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО „НЕЖЕЛАНО СЪБИТИЕ“ В МЕДИЦИНАТА И НЕГОВОТО СЪОТНОШЕНИЕ СПРЯМО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЮРИДИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ – Мария Вълканова-Иванова

ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ МЕДИЦИНСКА ГРЕШКА – Ваня Пепеляшева, Добрина Пепеляшева

 

Статиите можете да намерите пълнотекстово в PDF файл в електронната система за университетски списания на МУ-Варна, която е с отворен достъп.