+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе брой 1 за 2016 г. на „Варненски медицински форум“

Korica VMF, 1_2016x15Брой 1, том 5, за 2016 на българоезичното научно списание на МУ-Варна, съдържащо статии на български език (и резюмета и на английски език), включва 20 статии вразлични области на медицинската наука и здравеопазването.
Съдържание на книжката:

Мари Хачмериян, Людмила Ангелова – ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА – ОСНОВЕН ПОДХОД ЗА ГЕНЕТИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

Людмила Ангелова, Мари Хачмерян – СЪЩНОСТ, ЕТАПИ И ПРОБЛЕМИ НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ КАТО ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Мина Латева, Виолета Йотова, Ралица Попова, Соня Галчева, Миглена Георгиева, Трифон Червенков, Яна Бочева – АДИПОНЕКТИН, МАРКЕРИ НА МЕТАБОЛИТЕН РИСК И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Цветан Тончев, Карен Джабалян, Недялка Згурова, Иван Красналиев – ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ТЪНКОИГЛЕНАТА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ ПРИ ОБЕМЗАЕМАЩИ ПРОЦЕСИ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗА

Карен Джабалян, Цветан Тончев – ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКАТА НА НОВООБРАЗУВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Боряна Найденова, Никола Колев, Валентин Игнатов, Антон Тонев, Алаксандър Златаров, Красимир Иванов – СЛЕДОПЕРАТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛНИ С ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА КОЛОРЕКТАЛНИ МЕТАСТАЗИ

Боряна Найденова, Никола Колев, Валентин Игнатов, Антон Тонев, Александър Златаров, Красимир Иванов – ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА С-РЕАКТИВНИЯ ПРОТЕИН ПРИ БОЛНИ С ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА КОЛОРЕКТАЛНИ МЕТАСТАЗИ

Мария Негрева, Светослав Георгиев, Атанас Пенев – ТУМОР-НЕКРОТИЗИРАЩ ФАКТОР-АЛФА ПРИ КЛИНИЧНА ИЗЯВА НА ПАРОКСИЗМАЛНО ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ

Калина Спасова, Ридиан Неделко, Светослав Калевски – НАРУШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ГРАФОМОТОРНИ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ ИНТРАКРАНИАЛНИ АРАХНОИДАЛНИ КИСТИ

Кристиан Йеремиев, Татяна Цветкова, Стоян Павлов, Калина Стоянова – ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА НА ОПАРАЗИТЕНОСТТА С ЕНТЕРОБИОЗА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2010-2014 Г, ИЗСЛЕДВАНА ПО МЕТОДА НА ПЕРИАНАЛНИЯ ОТПЕЧАТЪК

Милка Нашар, Милена Пашева, Десислава Иванова, Диана Иванова – ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЕКСТРАКТ ОТ ДЪРВЕСИНА НА ЧЕРНИЦА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ТРАНСКРИПЦИОННИТЕ НИВА НА COX-2 И iNOS В ПРЕАДИПОЦИТИ

Мая Дойчинова, Мила Калинова, Майя Колева – ЕНДОДОНТСКО РЕЛЕЧЕНИЕ, АСИСТИРАНО С ФОТОДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА БИОФИЛМА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Мая Дойчинова, Ивета Катрева, Симеон Симеонов, Невена Райчанова – ПРОИЗХОД И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС – ТЕОРИИТЕ, ИСТОРИЯТА И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ

Владимир Панов – НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ В УСТАТА ПРИ УПОТРЕБА НА ДЕНТАЛНА АМАЛГАМА

Владимир Панов, Мартина Маркова – ИСТОРИЯ НА ДЕНТАЛНАТА АМАЛГАМА

Радостина Василева, Иван Денков – ИНФОРМИРАНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕНТАЛНАТА ФОТОГРАФИЯ

Гергана Ненова, Тодорка Костадинова – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ЕКИП ЗА ИНТЕГРИРАНИ ГРИЖИ И МЯСТОТО НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТА В НЕГО

Параскева Манчева, Гергана Ненова – ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД КЪМ РАЗБИРАНИЯТА ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Параскева Манчева – ПРАВНО-МЕДИЦИНСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Любомира Коева-Димитрова – ВИДОВЕ КАЛКУЛАЦИИ И ПОДХОДИ ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ

Пълният текст на статиите може да прочетете ТУК.