+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Първото издание на „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия“ за 2017 е вече факт

„Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия“ през 2017 е учебно помагало с обем от 113 страници, издадено под редакцията на проф. М. Станчева, д.х.н. В книгата са поместени тестови задачи и отворени въпроси, съставени от авторски колектив: Катедра по химия, МУ-Варна. Въпросите са от следните раздели: органична, неорганична и обща химия.

 

 

 

 

 

Кратко съдържание:

Обща и неорганична химия

 1. Строеж на атома и периодична система
 2. Химична връзка
 3. Химични елементи и техните съединения, окислително-редукционни процеси
 4. Скорост, катализа и термохимия
 5. Химично равновесие
 6. Разтвори
 7. Колоиди
 8. Теория на електролитната дисоциация, киселини и основи, рH

Органична химия

 1. Въглеводороди
 2. Алкохоли и феноли
 3. Алдехиди и кетони
 4. Карбоксилни киселини и производни
 5. Амини
 6. Аминокарбоксилни киселини
 7. Въглехидрати

Използваните 10 литературни източника са поместени в края на изданието.

Сборникът може да бъде открит и в ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦАТА на Медицински Университет – Варна.