Излезе Приложение 1 (2014) на Scripta Scientifica Pharmaceutica

Новото научно списание на Медицински университет „Scripta Scientifica Pharmaceutica“ за 2014, приложение 1 (44 стр.), включва резюмета от:

 

Научно-практическа конференция

„Предизвикателства при обучението на магистър-фармацевти”

31 октомври – 2 ноември 2014 г.

Хотел и SPA „Азалия”, КК „Св. Св. Константин и Елена” – Варна

 

Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в изпълнение на Дейност № 5 „Ангажиране на бизнеса в приложимостта на актуализираните учебни планове и програми за специалност „Фармация – ОКС „Магистър“ от работната програма на Проект BG051PO001-3.1.07-0046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда”.

Към приложението