+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Монографията „Рак на яйчника. Етиопатогенеза, диагноза и лечение“ излезе от печат

Дългоочакваната монография на Елис Исмаил „Рак на яйчника. Етиопатогенеза, диагноза и лечение“ излезе от печат през април 2017. Рецензирана е от проф. д-р Явор Корновски, д.м.н., и проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.

Тази книга ще бъде в помощ на акушер-гинеколози, общопрактикуващи лекари, студенти медици, докторанти, както и на пациенти, за да избегнат късното диагностициране на рак на яйчника, породена от често срещаната липса на ефективен скрининг и ранна симптоматика.

Монографичният труд разглежда подробно етиопатогенезата, клиниката и диагностиката на авансиралия яйчников карцином, като най-голям акцент е поставен върху хирургичното лечение. Много подробно чрез качествен собствен снимков материал са представени основните актуални хирургични техники, с помощта на които се постига липса на остатъчен тумор или оптимална циторедукция.

Авторът на книгата д-р Елис Исмаил, д.м., има пряко участие в овладяването и извършването на тези сложни интервенции. Тя представя с разбиране и дидактичност основните компоненти на оптималната циторедукция чрез анатомични и хирургични разяснения.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА КАРЦИНОМА НА ЯЙЧНИКА

II. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА НА ЯЙЧНИКОВИЯ КАРЦИНОМ

  1. Етиология и рискови фактори
  2. Патогенеза на яйчниковия карцином
  3. Пътища на разпространение

III. КЛИНИЧНА КАРТИНА

IV. МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Позитронно-емисионна томография с компютър-томография (PET Scan)

Интраоперативна цитологична диагностика

V. СТАДИРАНЕ НА ЯЙЧНИКОВИЯ КАРЦИНОМ

VI. ЛЕЧЕНИЕ НА ЯЙЧНИКОВИЯ КАРЦИНОМ

  1. Лечение на ранен яйчников карцином
  2. Лечение на авансирал яйчников карцином
  3. Оптимална циторедукция при авансирал овариален карцином: диафрагмална хирургия при овариален карцином; рискове и усложнения при диафрагмална хирургия; спленектомия и дистална панкреатектомия при авансирал овариален карцином; анатомични бележки; хирургична техника; супраколична оментектомия при овариален карцином; оптимална циторедукция на дъгласов перитонеум и предна ректална стена; анатомични бележки и хирургична техника; оптимална циторедукция на ретроперитонеалните лимфни пакети; парааортална лимфна дисекция; техника на парааортална лимфна дисекция; особености в следоперативните грижи; място на минимално инвазивната хирургия; елементи на скорова система за оценка на операбилността
  4. Роботизирана хирургия и яйчников карцином
  5. Хирургия, съхраняваща фертилитета
  6. Хирургия при неепителни овариални тумори

VII. ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ЯЙЧНИКОВ КАРЦИНОМ

VIII. РАЗШИРЕНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ ПРИ ЯЙЧНИКОВ КАРЦИНОМ

IX. ПРОГНОЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ЯЙЧНИКОВ КАРЦИНОМ

X. СКРИНИНГ ЗА ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ

Организиран скрининг за яйчников карцином

Опортюнистичен скрининг за яйчников карцином

ЛИТЕРАТУРА