Scientific Online Resource System

Социална медицина

Социална медицина

Списание Социална медицина е издание на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт. Издава се 4 пъти годишно и публикува статии в областите: социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, информатика, икономика, медицинско право, култура и медицина.


Current Issue

No 2-3 (2017)

списание Социална медицина PDF
  i-iii

Accents

Акценти PDF
П. Цонов 2-3
Барелеф на проф. д-р Асен Златаров PDF
списание Социална медицина 6

Social medicine

Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ PDF
Зл. Димитрова, Е. Христов, К. Андреевска, С. Огнянов, Цв. Делийски, Хр. Бургазлиев 7-10
Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ PDF
Зл. Димитрова, И. Гетов, Е. Христов, Ст. Георгиев, К. Андреевска, В. Маджаров, С. Огнянов, Хр. Бургазлиев, Цв. Делийски, К. Цолова 10-13
Фармацевтични грижи – съвременен подход в оптимизиране на терапията на пациента PDF
В. Петкова 3-6

Economics

Развитие на фармакоикономиката в България PDF
Е. Христов, Зл. Димитрова, И. Първова, С. Огнянов, Ц. Делийски 14-19
Фармакоикономически проучвания на фармакотерапията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) PDF
К. Ташков, М. Димитрова, К. Митов, А. Савова 20-28

Healthcare management

Влияние на терапевтичния режим върху съгласието с терапията при пациенти с хронични заболявания в България PDF
З. Миткова, К. Ташков, М. Димитрова, М. Манова 29-32
Лечението на пациенти с редки заболявания в България – законодателни изисквания и икономически характеристики PDF
М. Камушева, А. Савова, Г. Петрова 33-36
Методи за оценка на качество на живот при пациенти, оперирани от херния PDF
М. Доневa, М. Камушева, Г. Петрова 37-39
Проучване на нагласите сред работодателите във фармацевтичния сектор относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда PDF
Т. Найденов, Д. Павлов, Д. Иванова, А. Керековска, И. Гетов 40-45
Сравнителен анализ на структурата и съдържанието на действащите учебни планове за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „фармация” в България PDF
Ст. Балкански, Цв. Дечева, T. Найденов, И. Гетов, Св. Крумов 46-48
Анализ на резултатите от продължаващо обучение на магистър-фармацевти в България за периода 2013-2016 г. PDF
Ст. Балкански, Цв. Дечева, Т. Найденов, И. Гетов, Св. Крумов 49-52
Изграждане и анализ на прогностичен модел за осигуреността с магистър-фармацевти в България до 2025 г. PDF
Св. Крумов, Н. Ангелова, Б. Янева, И. Гетов 52-55

Medical law

Европейското законодателство за проследяване на лекарствената безопасност – анализ на съобщения за нежелани лекарствени реакции от пациенти и потребители PDF
Св. Гетова, А. Стоименова, С. Георгиев 56-59
Статут и комтепентност на националните лекарствени агенции в ЕС PDF
В. Гергова, А. Стоименова, Св. Спиров, В. Гетова 60-63
Развитие на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016 г. PDF
Хр. Бургазлиев, Евг. Григоров, Зл. Димитрова, Л. Бургазлиева 64-68

History of medicine

из „История на българската медицина”, 2009 г. PDF
Ж. Антонова Антонова, Зл. Димитрова 55
из „История на българската медицина”, 2009 г. д-р Ж. Антонова, проф. д-р Зл. Димитрова PDF
Ж. Антонова, Зл. Димитрова 59

New books

„АМУЛЕТЕН СВИТЪК – ЛЕКАРСТВЕНИК" от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф.Иван Дуйчев“, Cod.D.Tril.1 от 1838 г. PDF
М. Георгиев 28
Д-р Кръстина Христова „РАЗМИСЛИ В ПРОЗА – статии, спомени, литературни размисли, кореспонденция", 2017 г., 159 стр. PDF
П. Цонов 45

Font Size


|