Scientific Online Resource System

Социална медицина

Социална медицина

Списание Социална медицина е издание на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт. Издава се 4 пъти годишно и публикува статии в областите: социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт, информатика, икономика, медицинско право, култура и медицина.


Current Issue

Vol 1, No 3/4 (2016)

списание Социална медицина PDF
  1
Здравословното равновесие на присъствието и глобализацията PDF
  2-3
За промяна в състава на храните на българския пазар. Интервю с д-р Михаил Околийски, ръководител на офиса на СЗО в България PDF
  4-6
Нови храни – оценка за безопасност PDF
  6-9
Здравно-демографските процеси в периода 1900-2015 година PDF
  9-15

Social medicine

Промоция на здравето – 30-годишна практика и акценти за бъдещо развитие PDF
С. Георгиева, С. Александрова-Янкуловска 16-19
Представяне на факултет „Обществено здраве“ при Медицински университет – Плевен на IX-та eвропейска конференция по обществено здраве – научни аспекти PDF
С. Александрова-Янкуловска, М. Камбурова, С. Георгиева, Д. Цанова 19-21
Клинико-епидемиологични аспекти на внасяни от мигранти трансмисивни и други паразитози PDF
Д. Вучев, Г. Попова 21-23
Непридържането към предписаната от лекаря терапия – европейски и световен проблем PDF
К. Лазарова, Л. Георгиева 23-26
Възникване и развитие на спешния медицински транспорт PDF
Д. Кателиева, Л. Георгиева, Д. Солодухина, К. Лалева 26-29
Агресия и мозък PDF
Вл. Овчаров 29-32

Epidemiology

Характеристика на паренхимната травма за 10-годишен период в УМБАЛСМ „Пирогов” PDF
К. Петров, Л. Свиленов, Ю. Ванев, В. Попов 33-34
Междуобластни варирания в смъртността от болести на органите на кръвообращението в България (2000-2012 г.) PDF
В. Атанасова, К. Докова, И. Мирчева, Н. Фесчиева 34-37
Термини за характеризиране на дъвкателната функция
Д. Константинова, М. Димова 37-39
Стереотип на дъвчене на пациенти с различни протезни конструкции PDF
М. Димова, Д. Константинова 40-41

Healthcare management

Потребности на бременните жени от акушерски грижи PDF
П. Дилова, С. Александрова-Янкуловска 42-44
Програми за поддържащо лечение с метадон хидрохлорид за пациенти с високорисково поведение: специфики, проблеми и перспективи
Цв. Райчева, Цв. Търпоманова 45-48
В помощ на медицинската практика PDF
Д. Вучев 49

Informatics

Изследователския процес в медицината и здравеопазването и ролята и значението на биостатистиката PDF
М. Вуков 50-53

Economics

Обществено-частен пазар на здравни услуги PDF
Е. Делчева 54-59
„Бялата кутия” PDF
Б. Давидов 60-63

Medication supplies

Анализ на тенденциите в развитието на аптечния сектор и дефиниране на новите предизвикателства
Хр. Бургазлиев, И. Гетов, E. Христов, Зл. Димитрова, С. Огнянов 64-68
Проучване и анализ за приложимост на критерии за регулация на броя на аптеките във фармацевтичното законодателство PDF
Хр. Бургазлиев, И. Гетов, E. Христов, Зл. Димитрова 69-71

History of medicine

За шарката и ваксинацията на децата в българските земи през ХІХ век PDF
Ст. Кендерова 72-74
Ролята на музеите по история на медицината за професионалното възпитание на студентите в медицинските университети PDF
С. Бекярова, Н. Фесчиева 75-78
25 години Катедра „Обществено дентално здраве“ – постижения, предизвикателства, перспективи“ – 19.11.2016 г. PDF
Л. Катрова 78-80
Минало, заложено в бъдещето от една бивша институция с традиции – история на Научноизследователския химикофармацевтичен институт PDF
М. Николова 80-82

Culture and medicine

Лекарите в творбите на Ф. М. Достоевски PDF
Ф. Куманов 82-84

Anniversary

15 години Факултет по обществено здравеопазване при Медицинския университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна PDF
Н. Фесчиева 85-86
Грижата за здравето на децата – приоритет на ФОЗ PDF
Р. Панчева 86
Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на Медицинския университет – Варна – любов, милосърдие, грижа PDF
С. Борисова 87
Европейският ден на морето с форум „Климат, море и здраве”, ФОЗ МУ – Варна PDF
Т. Димитрова 88

IN MEMORIAM

„Винаги е възможно да останеш човек”, Цветан Тодоров PDF
П. Цонов 32
Десет години без проф. Кольо Гаргов (1922-2006 г.); Три години без доц. Християн Грива (1949-2014 г.); Доц. д-р Георги Иванов Койчев (10 май 1944 г. – 12 януари 2017 г.) PDF
СМ списание Социална медицина 96

New books

Медицината PDF
Олег Хинков 89-91
Боряна Парашкевова-Симеонова, Общопрактикуващият лекар в здравната система – история, развитие и перспективи PDF
Ю. Маринова 92
„Българско списание за психиатрия” PDF
Ново списание 93

Font Size


|