+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Първо цялостно изследване на ролята на матриксните металопротеинази – монография от доц. Ваня Горанова

Монография на Ваня ГорановаДоц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м., е преподавател в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към МУ-Варна от 1982 г. Специализира в Института по анатомия на човека към университета „Ла Сапиенца“ в Рим. През 1996 г. защитава дисертация на тема „Ултраструктурна организация на ендометриума през онтогенезата при плъх и заек“. През годините е научен сътрудник в катедрите по неврология в университетите в Берлин, Сент Луис, Дрезден. Владее английски, френски, италиански, немски, руски език.

 

Научните интереси на доц. Горанова са в областта на морфологията на матката, плацентата, нервната система, неврогенезата и невродегенерацията на главния и на гръбначния мозък при травматични, възпалителни и медикаментозни увреждания. Има многогодишен практически опит в областта на експерименталната и рутинната хистологична техника (Горанова, В., Павлов, Ст. Хистологична техника. Ръководство за студенти от специалност „Медицински лаборант“. Варна, Стено, 2014), най-вече имунохистохимията, ТЕМ, СЕМ и конфокална микроскопия.

 

Настоящата монография – споделя в предговора изследователката – представя актуална научна информация от последните години за ролята на една важна, все още слабо проучена и противоречива група ензими с главно действие върху белтъчните компоненти на екстрацелуларния матрикс: откриване, структурна характеристика, класификация, методи на проучване, общи функционални и патологични ефекти. Основният акцент е върху физиологичната роля на ММР-2/ММР-9 в нервната система на клетъчно-тъканно ниво при развитието и зряла възраст, както и участието им като медиатори на значими патологични процеси – исхемия, травма, възпаление и невродегенерация.

 

Включени са множество данни от собствени проучвания по време на пребиваванията във водещи научни лаборатории за изучаване на нервната система в Германия и САЩ. Използваните илюстрации, схеми и таблици са оригинални или заимствани от достъпни източници, но значително променени и адаптирани за по-ясно и правилно разбиране на изложените концепции в текста.

 

Трудът е предназначен за студенти, специализанти, научни изследователи и лекари с интереси към невронауките, но също за всички останали специалисти в областта на медицината – представената информация включва гранични области между редица фундаментални и клинични специалности, най-вече клетъчна биология, хистология, физиология, биохимия, имунология, патология, психиатрия и неврология.

 

В монографията са цитирани почти 400 източника, авторските фигури са 30.

 

Горанова, Ваня

 

Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система / Ваня Горанова; Рец. Николай Лазаров, Антон Тончев. – Варна : Медицински университет – Варна; Стено, 2015. – 170 с. : с цв. ил. ; 24 см.

 

200 тир.

 

ISBN 978-619-7137-55-2

 

ISBN 978-954-449-814-6

 

Връзка към книгата в каталога.