+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе от печат „Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище“

Новото издание на МУ-Варна „Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище“, вече е достъпно за преподавателите в университета. Методиката, с автори доц. Маринела Грудева, проф. Вяра Гюрова и проф. Тодорка Костадинова е разработена по проект „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, като ръководство за тяхната педагогическа и андрагогическа дейност. В нея са включени сравнително широк кръг от проблеми, които разкриват световните, европейските, националните и локалните (университетските) тенденции и политики, свързани с развитието на висшето образование у нас и в частност – на висшето медицинско образование.

 

Акцентът в методиката е поставен върху подготовката, реализацията и оценяването на процеса на обучение във висшето медицинско училище. За целта теоретичните постановки са онагледени с конкретни примери и полезни съвети относно целеполагането, подбора на форми и методи на обучение и контрол, взаимодействието между основните субекти (студенти, преподаватели и пациенти), мениджмънта на процеса на обучение.
 
Начинаещите преподаватели ще намерят полезна информация както за подготовката, така и за реализацията на лекционните, семинарните, лабораторните и практическите занятия, а преподавателите с по-голям опит ще открият научни аргументи и насоки за усъвършенстване и по-голяма ефективност на преподавателската си работа в унисон със съвременните очаквания на студентите.

Изданието в каталога: тук