+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Щастие, качество на живот и здраве

Щастие, качество на живот и здраве
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786197137927
Ванкова, Десислава Иванова Щастие, качество на живот и здраве : Научно изследване на класическите философски принципи за щастието и еволюцията им до оценка на иновативните здравни технологии / Десислава Ванкова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 152 с. ; 24 см. Рец. Невяна Фесчиева, Христина Групчева.
About the Book

Монографичният труд – споделят рецензентите – включва три части, отразяващи трите основни концепции, анализирани в своята цялост и свързаност: „Щастие“, „Качество на живот“ и „Здраве“. Използваната литература е прецизно описана и включва 345 източника. Научното изследване започва с „Карта на монографичното съдържание“, която е практична отправна точка за „начинаещите“ в интердисциплинарната територия „Щастие, качество на живот и здраве“. Представена е оригинална по своя характер концептуална рамка на проучването, която е добър ориентир за всеки медик или студент, решил да прочете монографията. Трудът си поставя амбициозната цел да анализира медицинските и общественоздравните ползи от щастието, както и да направи обзор на публикуваната литература. Една от поставените задачи е представяне на инструментите за измерване на субективното здраве като начин за оценка на здравните нужди и на резултатите от терапевтични или общественоздравеопазни интервенции. Особено внимание е обърнато на здравните неравенства. Предложен е модел за справяне със здравните предизвикателства на ниво формиране и оценка на здравните политики.
Съвременна, научно обоснована и базирана на практическия опит на автора, тази книга ни дава обзорна информация за ролята на щастието и качеството на живот в здравеопазването.