+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част

Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част

Изчисления във фармацевтичната технология. Прахове за студенти по фармация от III курс. Първо издание под общата редакция на доц. Стефка Титева, дф

Книгата „Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми. Изчисления във фармацевтичната технология. Прахове – I част“ е първо издание на учебното помагало, отпечатано от Издателство „ Медицински университет-Варна“ през септември 2017г.

Изданието е обем от 104 страници, които съдържат инструкции за работа в лаборатория, 3 практически упражнения, следвани от съответния брой таблично оформени протоколи, и 5 приложения под формата на таблици. Помагалото е с практическа насоченост, поради което е богато онагледено с илюстрации и фигури.

 

Съдържание:     

  1. Използвани съкращения
  2. Инструкция за работа в лабораторията за практически упражнения
  3. Практическо упражнение №1. Технология на лекарствените форми и биофармация. Общи технологични понятия. Рецепта. Фармацевтични калкулации

3.1.         Основни понятия

3.2.         Рецепта

3.3.         Фармакопея    

3.4.         Претегляне. Везни. Правила за работа         

3.5.         Изчисляване на дози при възрастни 

3.6.         Изчисляване на дози в гериатрията

3.7.         Изчисляване на дози в педиатрията               

3.8.         Протокол №1. Тема: Изчисляване и проверка на дозите в зависимост от вида на ЛФ, начина на предписание и възраст на пациента

  1. Практическо упражнение № 2. Прахове (Pulveres). Характеристика на праховете. Основни технологични операции при приготвяне

4.1.         Основни технологични операции при приготвяне на праховете

4.2.         Контролни показатели на праховете

4.3.         Протокол №2. Тема: Приготвяне на прости и сложни и прахове

4.4.         Задачи за самостоятелна подготовка

  1. Практическо упражнение №3. Частни случаи при приготвяне на сложните прахове. Несъвместимост при сложните прахове

5.1.         Частни случаи при приготвяне на сложните прахове         

5.2.         Несъвместимост при сложните прахове     

5.3.         Протокол №3. Тема: Частни случаи при приготвяне на сложните прахове           

5.4.         Задачи за самостоятелна подготовка         

  1. Приложения

6.1.         Табл. 1. Максимално допустими дози на ЛВ за възрастни 

6.2.         Табл. 2. Максимално допустими дози на ЛВ за деца               

6.3.         Табл. 3. Взаимодействия и несъвместимости при сложните прахове       

6.4.         Табл. 4. Често използвани съкращения           

6.5.         Табл. 5. Използвани синоними на фармацевтични субстанции

  1. Използвана литература