+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Genetic Variants Associated with Systemic Lupus Erythematosus and Lupus Nephritis

Genetic Variants Associated with Systemic Lupus Erythematosus and Lupus Nephritis
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786197137811
Раданова, Мария Атанасова Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит / Мария Мария. - Варна: МУ-Варна, 2016. - 124 с. ; 24 см. Рец. Диана Иванова, Любка Руменина
About the Book

Монографията – пишат рецензентите – представлява комплексно и задълбочено изследване на генетичните фактори, асоциирани със системния лупус еритематодес (СЛЕ) и лупусния нефрит (ЛН).

Започва с кратко описание на СЛЕ и неговото клинично усложнение – лупусната нефропатия – с акцент върху проблемите, свързани със стадиране на типа и тежестта на ЛН и решението, което могат да предложат генетичните маркери за ранна диагностика. В следващата глава авторът обобщава информацията за всички генетични локуси с предразположение към СЛЕ, за които има повече от едно асоциативно проучване в различни популационни групи. В останалата, по-голяма част от монографията д-р Раданова прави оригинално групиране на гените във връзка с участието на продуктите им в различни имунологични механизми.

Монографичният труд е онагледен с 9 фигури и 5 таблици, а обзорът и анализът на информацията се обосновава на 416 литературни източника.

Монографията е задълбочен труд, резултат от многогодишна изследователска дейност в сътрудничество с Националната референтна лаборатория за изследване на протеините от системата на комплемента при Европейската болница „Жорж Помпиду“, Париж, Франция.