+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти

Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Publication Year: 2015
ISBN: 9786197137538
Ганчева, Диана Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти / Диана Ганчева; Рец. Искрен Коцев, Мария Атанасова. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. - 166 с. : с цв. ил. ; 24 см. 200 тир.
About the Book

Монографията разглежда физиологичните механизми на жлъчната секреция. Представена е функционалната, морфологичната и етиологичната класификация на този синдром. Отделено е внимание на патогенезата и патоморфологията на холестазата. Разгледани са разнообразните клинични прояви на този многофакторен синдром – наследствени форми, холестаза, свързана с тотално парентерално хранене и сепсис, лекарствено-индуцирана холестаза, интрахепатална холестаза на бременността, постоперативна и след чернодробна трансплантация, както и чернодробна дисфункция при сърдечна недостатъчност, грануломатозни и инфилтративни заболявания на черния дроб. Специално внимание е отделено на важния проблем на алкохолната и неалкхолната стеатозна чернодробна болест, на холестатичните форми на острите и хронични вирусни хепатити. Представено е и съвременно познание за класическите, първични, холестатични чернодробни заболявания – първична билиарна цироза и първичен склерозиращ холангит.
Описани са най-честите причини и диференциална диагноза на екстрахепаталната холестаза и основните диагностични методи, като особено внимание е отделено на абдоминалната ехография. Представен е съвременният диагностичен и терапевтичен алгоритъм пир пациент с холестаза.

Монографията посочва 218 библиографски източника, съдържа 35 авторски фигури и 8 таблици.
Д-р Диана Ганчева е изявен изследовател и клиницист в областта на гастроентерологията и хепатологията.