+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Neurotrophins

Neurotrophins
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210694

Монографията "Невротрофини. Физиологична и патогенна мултифункционалност" на д-р Николай Евтимов задълбочено анализира участието на невротрофините в патогенезата на различни заболявания.

Как да цитирате:

Евтимов, Н. Невротрофини. Варна, МУ-Варна, 2017. 120 с.

Монографичният труд започва с обща част, която с лекота въвежда дори незапознатия с материята читател в семейството на невротрофините и техните рецептори; запознава го с невроналните и екстраневроналните ефекти и му дава възможност да разбере физиологичната им и патогенна значимост. Разглежда обстойно клетъчната биология на адипозната (мастна) тъкан, с акцент върху периваскуларната (периадвентициална) и перипростатна адипозна тъкан. Подробно е анализирана и секреторната активност на адипоцитите и другите клетки на  мастната тъкан – основание тази тъкан да се разглежда като ендокринен и паракринен орган.

Следващите раздели предоставят информация за метаботрофните ефекти на NGF и BDNF – основните представители на невротрофините. Подробно е разгледана ролята им при заболявания като атеросклероза, обезитас, захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, невродегенеративни и други болести. Обект на анализ са и онкотрофните (канцерогенни) ефекти на NGF и BDNF – по-специално при карцином на простатната жлеза, към който д-р Евтимов, като уролог, има подчертан научноизследователски интерес. Имунохистохимично са изследвани клетъчната локализация на невротрофини и техните рецептори в  туморния паренхим, стромата и в перипростатната адипозна тъкан.

Аргументира се предположението, че експресията на NGF/TrkA и BDNF/TrkB в туморния паренхим и перипростатната адипозна тъкан може да се разглежда като прогностичен фактор за прогресия на простатния карцином. Обсъжда се възможността инхибицията на TrkA да представлява цел за таргетна терапия по аналогия с инхибиторите на Trk рецептори за EGF (epidermal growth factor)  при други неопластични процеси, като карцином на млечната жлеза, стомаха или белия дроб. В подобен аспект е обсъдена и връзката на невротрофините с туморната ангиогенеза. Поради ангиогенния ефект на NGF е възможно инхибицията на TrkA да има антитуморен дефект и по друг механизъм – чрез блокиране разрастването на микроциркулаторната мрежа в туморния паренхим. Имунохистохимичната експресия на невротрофини/рецептори е изследвана и в миокардната адипозна тъкан при аритмогенна деснокамерна дисплазия. Резултатите дават основание да се допусне съществуването на друг механизъм за развитие на фатална електрическа нестабилност в миокарда с вероятно участие на невротрофини и техните рецептори.

Монографията на д-р Николай Евтимов ще бъде полезна за студенти-медици, специализанти, както и за всички лекари, проявяващи интерес към новите предизвикателства в биомедицинската наука и практика.

Details
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210694