+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Quality Assessment Approaches of Medical Services in Obstetrics and Gynecology

Quality Assessment Approaches of Medical Services in Obstetrics and Gynecology
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210786

Тази книга е първата по рода си монография в България, съсредоточена върху безопасността на пациентите и стремежа към повишаване на качеството на предоставяните здравни услуги в клиничната специалност „Акушерство и гинекология“.

Как да цитирате:

Костов, И. Подходи за оценка на качеството на медицинските услуги в акушеро-гинекологичната практика. Варна, МУ-Варна, 2017. 176 с.

Нейният автор, доц. д-р Иван Костов, е акушер-гинеколог, специализирал в Университетската АГ болница „Майчин дом“ – София. В своето професионално развитие е преминал през едни от най-големите многопрофилни болници – ВМА и „Пирогов“, а от 2008 г. е активен участник в управлението на здравеопазването. Той е единственият, който е бил последователно изпълнителен директор на всяка една от трите най-големи АГ болници в София – САГБАЛ „Шейново“, ПСАГБАЛ „Св. София“ и понастоящем на УСБАЛАГ „Майчин дом“. Авторът има специализации в България и чужбина. Приносът му за развитието на електронното здравеопазване също е значим.

 

В изданието са разгледани последователно различните аспекти от управлението на качеството в здравеопазването, състоянието на проблема с медицинската грешка, ролята на медицинския стандарт по акушерство и гинекология и е направен анализ на грешките, допускани при неговото прилагане. Целта на разработката е да оцени качеството на медицинските услуги в акушеро-гинекологичната практика с помощта на различни подходи, като представи актуалното им състояние и акцентира върху областите, които се нуждаят от подобрение.

 

Разработката може да бъде ползвана от специализанти и специалисти в областите акушерство и гинекология, здравен мениджмънт, здравен контрол, както и юристи или неправителствени организации, работещи в областта на здравеопазването.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

ПРЕДГОВОР

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Виктор Златков, д.м

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Златица Петрова, д.м

УВОД

КАЧЕСТВОТО В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Исторически данни

Дефиниции за качество

Оценка на качеството. Критерии

Управление на качеството и подобряване на постигнатите резултати

Модели за управление на качеството

Акредитационна оценка на лечебните заведения в България

Програми за управление на качеството и подобряване на постиженията

Познаване на системата

Познаване на отклоненията

Теория на познанието

Съвременни методи за подобряване на качеството

Съвършен модел за управление на качеството

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК

БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА И МЕДИЦИНСКА ГРЕШКА

Терминология

Правни аспекти и дефиниции на понятията “медицинска” и “лекарска грешка

Юридическа отговорност за лекарска грешката съгласно българското законодателство

Фактори, влияещи върху безопасността на медицинското обслужване

Грешки в медицинската практика

МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

Разработване на програма за насърчаване на култура за безопасност на пациентите

Безопасни практики за медикаментозна терапия

Намаляване на вероятността за допускане на хирургически грешки

Подобряване на комуникацията в екипа, предоставящ здравни грижи

Подобряване на комуникацията с пациентите

Създаване на партньорство с пациентите за подобряване на безопасността

Признаване и извинение за допусната медицинска грешка

Докладване на медицинска грешка

Механизми за докладване на медицински грешки

Механизми за обезщетения при причинени вреди

ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ И МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕШКИ (1999-2016)

Необходимост от дебат

Необходими бъдещи действия

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. МЕДИЦИНСКИ ОДИТ

Исторически преглед

Дефиниции

Контролни органи

РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПАЦИЕНТА

Роля на Български лекарски съюз

Роля на пациентските организации в България

Роля на научните дружества

Българско научно дружество по акушерство и гинекология (БНДАГ)

Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ)

Роля на медиите

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И МЕДИЦИНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

ОБОБЩЕНИЕ

ЕМПИРИЧНИ ДАННИ И РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТНОСНО ГРЕШКИТЕ В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Анализ на резултатите от анкетите с лекари

Анализ на резултатите от анкетите с акушерки

Анализ на резултатите от анкетите с пациенти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗВОДИ

ПРЕПОРЪКИ

КНИГОПИС

ПРИЛОЖЕНИЯ

Details
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210786