+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Functional Outcomes and Haemorrhagic Complications after the Treatment of an Ischemic Stroke with Intravenous Thrombolysis

Functional Outcomes and Haemorrhagic Complications after the Treatment of an Ischemic Stroke with Intravenous Thrombolysis
Author(s):
Genre: Monographs
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2017
ISBN: 9786192210458
Понастоящем исхемичният мозъчен инсулт, който представлява около 85% от всички инсулти, е водеща причина за инвалидност и 4-та водеща причина за смърт в развитите страни. Представената за първи път у нас монография се отличава с разбираема медицинска терминология, систематизирано теоретично познание и ясна практическа насоченост.
About the Book

Монографията на д-р Евгения Калевска е посветена на актуален и значим проблем, който в условията на съвременната демографска ситуация и данните за нарастване на мозъчно-съдовите заболявания през последните години придобива особено значение.

Монографията е представена в десет раздела, в които последователно се дискутират епидемиологията и социалната значимост на исхемичния инсулт, патофизиологията на мозъчната исхемия и тромбообразуването, физиологията и механизмът на тромболизата. Представено е историческото развитие на тромболитичното лечение, честотата, предикторите и клиничното значение на артериалната реканализация и тъканната реперфузия след интравенозна тромболиза. Разгледана е прогностичната стойност на основни неизменяеми и изменяеми рискови фактори върху изхода от заболяването след интравенозна тромболиза, както и честотата и клиничното значение на хеморагичните усложнения при болни с остър исхемичен инсулт, при които е приложено тромболитично лечение. Представени са резултати от метаанализи и проведени рандомизирани контролирани проучвания, които представят важен практически принос в ежедневната клинична практика.

Библиографията цитира 550 източника.