+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе от печат монографията „Колоректални преканцерози. Новости в диагностиката, профилактиката и лечението“

Излезе от печат монографията на д-р Кирил Киров, която представлява съвременно научно ръководство, въвеждащо читателя в прекарцерозния процес, неговото ранно диагностициране и лечение. Представени са социалната епидемиология, заболеваемостта, болестността и смъртността при болни с колоректален рак.

Трудът последователно описва възможностите за скрининг при рисковите групи потенциално болни, както и възможностите за развитие на болестта при възпалителни заболявания на дебелото и правото черво и тяхната малигнена трансформация. Детайлно се разглежда поетапно епидемиологията и ранната диагноза при хроничния улцерозен колит. Анализират се задължителната епидемиологична диагноза, поетапната биопсия, биологичните маркери, времето и показателите за хирургичното лечение. В същия вид са представени съвременните диагностични и лечебни възможности при болестта на Крон.

В отделен раздел се разглеждат и наследствените заболявания, представляващи потенциално развиващи се карциноми във времето и възрастта на болните. Описват се фамилната аденоматозна полипоза, МУН-асоциираната полипоза, синдромът на Линч и синдромът на Muir-Torre. Подробно са описани хамартоматозните полипози. Книгата представя съвременни данни за синдрома на ювенилната полипоза, синдрома на Peutz-Jeghers, синдрома на Cowden, синдрома на Bannayan-Riley-Rivalcaba и фамилния колоректален рак от тип X. Определя се диагнозата и значението на хиперпластичната полипоза и на назъбената полипоза.

Тази монография е основа за познания и наръчник за справки във всеки момент при съмнение за развитие на злокачествено заболяване. Близо 56% от цитираните литературни източници са публикувани в рамките на 2014-2016 г. Тя без съмнение е сериозен принос в нашата литература и има висока практическа значимост като учебно и научно помагало за студенти-медици, семейни лекари и лекари в общата и профилирана медицинска дейност.

Книгата е налична в книжарниците на МУ-Варна, както и в университетския онлайн магазин.

Съдържание:

Използвани съкращения

Рецензия от проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н

Рецензия от проф. д-р Панайот Куртев, д.м

Глава 1. Социална епидемиология на колоректалния рак: заболяемост и болестност от колоректален рак; прогноза и смъртност при болните с колоректален рак; скрининг при болните с колоректален рак

Глава 2. Генетично обусловен риск за колоректален рак

Глава 3. Възпалителни заболявания на дебелото черво и колоректален рак: риск за развитие на колоректалния рак при болните с възпалителни заболявания на дебелото черво; скрининг за колоректален рак при болните с възпалителни заболявания на дебелото черво; хроничен улцерозен колит, социална епидемиология; ранна диагноза на дисплазията; ендоскопски изследвания; биологични маркери; хирургично лечение; болест на Крон; социална епидемиология: съвременна диагностика; лечение

Глава 4. Наследствени заболявания и колоректален рак

4.1. Фамилна аденоматозна полипоза: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика; скрининг; хирургично лечение

4.2. MYH-асоциирана полипоза: обща характеристика; генетичен скрининг

4.3. Синдром на Линч: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика; скрининг; хирургично лечение

4.4. Синдром на Muir-Torre: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5. Хамартоматозни полипози

4.5.1. Синдром на ювенилна полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5.2. Синдром на Peutz-Jeghers: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика

4.5.3. Синдром на Cowden: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5.4. Синдром на Bannayan-Riley-Rivalcaba: обща характеристика; съвременна диагностика

4.5.5. Фамилен колоректален рак от тип Х: обща характеристика; съвременна диагностика

Глава 5. Хиперпластична полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика

Глава 6. Синдром на назъбена полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика

Глава 7. Качество на живот при болните с колоректални  преканцерози

7.1. Скали за оценка на качеството на живот на болните със заболявания на дебелото черво

7.2. Качество на живот при болните с колоректални преканцерози

7.3. Качество на живот при болните с хроничен улцерозен колит

7.4. Качество на живот при болните с болестта на Крон

7.5. Качество на живот при болните с фамилна аденоматозна полипоза

Заключение

Литература