+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Зика треска

Зика треска
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210892

В монографията на доц. Господинова Зика треска е многоаспектно разгледана с акцент върху епидемиологията, клиниката и възможните подходи в терапията и профилактиката.

Как да цитирате:

Господинова, М. Зика треска. Варна, МУ-Варна, 2017. 223 с.

В днешния глобализиран свят всяка инфекциозна болест може да се срещне навсякъде и по всяко време. Заплахата от тяхното епидемично и пандемично разпространение е реална и изисква задълбочени теоретични познания върху същността им и готовност за бързи и адекватни действия, с оглед съхраняване живота на заболелия и опазване на общественото здраве.

 

Научният труд на доц. Маргарита Господинова е особено актуален, своевременен  и полезен. В монографията „Зика треска“ се представят съвременни данни от вирусологични и епидемиологични проучвания с всички възможни пътища за заразяване. Подробно и хронологично е проследена заболяемостта от Зита вируса в последното десетилетие, включително и епидемията в Бразилия (2015/2016 г.). Направен е подробен анализ на клиничните характеристики на заболяването.

 

Съществен принос са описаните усложнения със специален фокус върху неврологичните увреждания – Guillain-Barre синдром и микроцефалия. Изключително детайлно са описани диагностичните и терапевтични процедури при двете състояния, представени като алгоритъм за поведение. Друг важен принос са представените диагностични и терапевтични алгоритми не само за Зика треска, а и за други тропически арбовирусни инфекции. Тази информация е изкючително важна за ранната диагноза на болести, които са необичайни за съответните региони, но могат и трябва да се допускат при съответни епидемиологични и клинични данни.

 

Монографията „Зика треска“ на Маргарита Господинова е изключително полезна за широк кръг клиницисти – инфекционисти, паразитолози, терапевти, педиатри, микропедиатри, невролози, вирусолози, биолози, молекулярни биолози, общопрактикуващи и ветеринарни лекари. Тя е чудесно помагало за студенти, специализанти по медицина.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Използвани съкращения

Въведение

Исторически бележки

Етиология

Епидемиология

Патогенеза

Клинична картина

Усложнения

Гилен-Баре синдром

Микроцефалия

По-редки усложнения

Диференциална диагноза

Диагноза

Лабораторна диагноза

Културелни методи за диагноза

Серологична диагноза

Молекулярно-биологична диагноза

Диагноза на Гилен-Баре синдром

Микроцефалия – диагноза

Лечение

Профилактика

Заключение

Приложения

Използвана литература

Рецензия – Професор, д-р Марияна Стойчева, дмн

Рецензия – Доц. д-р Марина Ненова, дм

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210892