+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система

Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137552
Горанова, Ваня Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система / Ваня Горанова; Рец. Николай Лазаров, Антон Тончев. - Варна : Медицински университет – Варна; Стено, 2015. - 170 с. : с цв. ил. ; 24 см. 200 тир. ISBN 978-619-7137-55-2 ISBN 978-954-449-814-6
About the Book

Настоящата монография – споделя в предговора изследователката – представя актуална научна информация от последните години за ролята на една важна, все още слабо проучена и противоречива група ензими с главно действие върху белтъчните компоненти на екстрацелуларния матрикс: откриване, структурна характеристика, класификация, методи на проучване, общи функционални и патологични ефекти. Основният акцент е върху физиологичната роля на ММР-2/ММР-9 в нервната система на клетъчно-тъканно ниво при развитието и зряла възраст, както и участието им като медиатори на значими патологични процеси – исхемия, травма, възпаление и невродегенерация.

Включени са множество данни от собствени проучвания по време на пребиваванията във водещи научни лаборатории за изучаване на нервната система в Германия и САЩ. Използваните илюстрации, схеми и таблици са оригинални или заимствани от достъпни източници, но значително променени и адаптирани за по-ясно и правилно разбиране на изложените концепции в текста.

 

Трудът е предназначен за студенти, специализанти, научни изследователи и лекари с интереси към невронауките, но също за всички останали специалисти в областта на медицината – представената информация включва гранични области между редица фундаментални и клинични специалности, най-вече клетъчна биология, хистология, физиология, биохимия, имунология, патология, психиатрия и неврология.

В монографията са цитирани почти 400 източника, авторските фигури са 30.