+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Увреждания и дефекти в лицево-челюстната област

Увреждания и дефекти в лицево-челюстната област
Двуезичната монография е посветена на широкоспектърната проблематика на протетичното лечение на уврежданията и дефектите в лицево-челюстната област и на възможностите за рехабилитация при оптимално удовлетворяване на медико-биологичните показатели - профилактика, функция и естетика.
About the Book

Увреждания и дефекти в лицево-челюстната област : Качество на живот след ортопедична рехабилитация = Maxillofacial Injuries And Defects : Quality of life after orthopedic rehabilitation / Под ред. на Трифон А. Михайлов. – Варна : МУ-Варна, 2016. – 312 с.
Други авт. Трифон Михайлов, Иван Герджиков, Мариана Димова-Габровска, Кристина Михайлова.
Имена на авт. на англ. Trifon Mihaylov, Ivan Gerdzhikov, Mariana Dimova-Gabrovska, Kristina Mihaylova.
Прев. на англ. Лидия Ангелова.
Съд. биографични данни на авторите.
Рец. Т. Георгиев, А. Бакърджиев.

Монографията е оформена в 13 глави, обхващащи: качеството на живот, рехабилитацията в лицево-челюстната област, видове увреждания и дефекти, физиологични и функционални нарушения на смущенията, анализ на качеството на живот на такива пациенти, анализ и изследване на функциите в ЛЧО – норма и патология, класификация на максиларните проходни дефекти, анализ на биодинамиката на следрезекционния дефект, рехабилитация на увреждания и остатъчни дефекти след лечението и протезна рехабилитация на лицеви дефекти. Всяка една от главите е методично развита и показва съвременните концепции в рехабилитацията на дефекти в ЛЧО.

Клиничният подход на диагностика и рехабилитация при пациентите е онагледен с многобройни клинични случаи при дефекти на горната и долната челюст и комбинирани дефекти със засягане на лицеви меки тъкани.

Монографичният труд е отражение на богат клиничен и изследователски опит на авторския колектив и представлява научен и практическо-приложен интерес както за обучението по дентална медицина на български и английски език у нас, така и за обогатяване на клиничния кръгозор в денталната практика.