+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Изследователски и образователни аспекти на кърменето

Изследователски и образователни аспекти на кърменето
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137613
Ушева, Наталия Изследователски и образователни аспекти на кърменето / Наталия Ушева; Рец. Емилия Христова, Невяна Фесчиева. - Варна: Медицински университет – Варна, 2015. - 174 с. ; 24 см. 200 тир.
About the Book

ВАЖНА ЗА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА КНИГА е заглавието на едната рецензия. Другата рецензия е озаглавена ПЪТЕВОДИТЕЛ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО КЪРМЕНЕТО.

 

Съдържание на монографията

 

ВЪВЕДЕНИЕ

ЕВОЛЮЦИЯ НА КЪРМЕНЕТО И ПРАКТИКИТЕ ЗА КЪРМЕНЕ

1. Исторически преглед на кърменето и захранването на децата

2. Историческо развитие на практиките за кърмене в България

3. Предимства на кърменето

4. Съвременни препоръки за кърмене

5 Фактори, допринасящи за успешното кърменето при доносено здраво дете

6. Фактори, възпрепятстващи успешното кърмене

7. Модел на успешното кърмене

8. Практики за кърмене в отделните държави

НАУЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КЪРМЕНЕТО

1. Теории, свързани с практиките за кърмене

2. Видове изследователски методи и елементи

3. Етапи на научните изследвания

4. Методи за практическа реализация на научните изследвания в областта на кърменето

ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КЪРМЕНЕ

1. Програми за обучение по кърмене в магистърските медицински специалности

2. Продължаващо обучение по въпросите на кърмене при медицинските и здравните специалисти

3. Видове обучение на майките за кърменето

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

 

Някои детайли, посочени в рецензиите

 

Библиографията включва 283 заглавия, от които 28 на кирилица. Прави впечатление огромният брой литературни източници, които в най- голяма степен отразяват съвременните тенденции по проблема. Илюстрация на това е фактът, че около 40% от позоваванията са от последните 10 години. Анализът на резултатите от многобройните научни изследвания, постановките на водещите работни групи, резултатите от научните проучвания в нашата страна е професионално направен и с ясни препоръки. Стилът на изложението е едновременно научен и представен ясно, което допринася за доброто възприемане на съдържането.