+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Приоритетни химични замърсители

Приоритетни химични замърсители
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210076
Георгиева, Станислава Кателиева Приоритетни химични замърсители във водни организми / Станислава Кателиева. - Варна : МУ-Варна, 2016.
About the Book

В предговора авторката споделя:

В настоящата монография е представена обобщена информация за водните организми като биоиндикатори за оценяване на замърсяването на водните екосистеми, като разглежда предимствата на биологичните индикатори, законодателството в областта на опазването на водните екосистеми, приоритетните замърсители и стратегията на използването им за целите на мониторинговите проучвания.
Представени са и резултати от собствени изследвания за нивата на приоритетни хлорорганични замърсители в биоиндикаторни организми, които допринасят за оценка на състоянието на крайбрежните и повърхностните води на територията на Североизточна България през периода 2007-2015 година.
Предложените препоръки за използване на различни биоиндикатори, подбор на места за вземане на проби и аналитични техники могат да послужат при разработване на програми за мониторингови проучвания за оценка и прогнозиране на състоянието на повърхностните и крайбрежните води.

Монографията е разделена на 6 глави, снабдена е с таблици и фигури и съдържа 216 цитирани източника.