+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Проучвания на оралното здраве – основни методи

Проучвания на оралното здраве – основни методи
Жанр: Ръководства
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210540

През 2015 г. СЗО предостави на Медицински университет - Варна изключителните права за превод на български език на ръководството: "Проучвания на оралното здраве - основни методи".

Преводът е дело на студенти от Факултета по дентална медицина, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, под редакцията на доц. д-р Клара Докова от Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“ към Факултета по обществено здравеопазване.

Ръководството е публикувано от Световната здравна организация през 2013 г. със заглавие Oral Health Surveys: Basic Methods – 5th ed.

© Световна здравна организация, 2013
© Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 2017

Достъпно и онлайн в PDF формат. ISBN 978-619-221-054-0 (print) ISBN 978-619-221-055-7 (online)

Пълното Ръководство в PDF формат можете да ползвате ОТТУК!

* Цел на ръководството

Това ръководство има за цел да насърчи планиращите национални проучвания на оралното здраве да стандартизират методите за измерване на честотата на оралните болести и условията от значение за планиране и оценка на програмите за орално здраве, както и да осигурят сравнимост на събираните в много разнообразна среда данни. Това се постига чрез прилагане на глобалния подход на СЗО за надзор на хронични заболявания до операционни модели за интегриране на оралното здраве в системите за надзор на хронични заболявания. Прилагането на този подход ще:
• стимулира системно съобщаване на данни за орални заболявания и състояния;
• гарантира надеждността и сравнимостта на събраните данни във и между страните;
• стимулира събирането на данни за самооценка на оралното здраве и рисковите фактори чрез рамката STEPS; и
• дава възможност на страните, които имат специален интерес да събират данни за най-значимите орални състояния, свързани с вируса на СПИН.
Ръководството е разделено на три части.
Част 1 дава важна информация на планиращите проучвания, за методите и подходите за събиране на клинични данни за оралния здравен статус.
Част 2 обхваща самооценката на оралното здраве и оценката на рискови фактори чрез въпросници.
Част 3 описва дейностите в проучванията, свързани с анализ и представяне на резултатите.

* Задачи на ръководството

Задачите на ръководството са да осигури базова информация за организирането и планирането на проучвания за oценка на оралния здравен статус на населението и за събиране на информация за самооценка на оралното здраве и социално-поведенческите рискови фактори.
Задачите на ръководството са следните:
1. Осигуряване на информация за планиранe на проучвания на оралния здравeн статус. Това включва:
∙ дизайн на основните проучвания за орално здраве;
∙ насоки за пoдбор на извадка, подходящa за оценка на оралните заболявания;
∙ организация на проучване на оралното здраве;
∙ провеждане на проучване на оралното здраве;
∙ формуляри за оценка и описание на диагностичните критерии и кодове;
∙ препоръки за осигуряване на надеждност на данните;
∙ насоки към действията след проучването, включващи основната информация, която трябва да бъде oтчетена и подходящата за това форма;
∙ осигуряване на план за провеждане на проучванията със справки към насоките на СЗО за осъществяване на епидемиологични проучвания за ХИВ/СПИН-свързани орални заболявания.
2. Осигуряване на информация, необходима за планиранe на проучване за
самооценка на оралното здраве и рисковите фактори.

Details
Жанр: Ръководства
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210540