+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни интервенции

Настоящи проблеми, свързани с перкутанните коронарни интервенции
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210151
Обобщавайки данните, както и на базата на дългогодишния ми опит в сферата на инвазивната диагностика и интервенционалното лечение на сърдечните заболявания с наблюдения на над 25 000 болни считам, че перкутанните коронарни интервенции са едно от най-големите достижения на съвременната медицина и медицинските технологии поради редица причини.
About the Book

В монографията на доц. Св. Георгиев се разглеждат професионално и прецизно перкутанните коронарни интервенции – най-честата инвазивна процедура в последните години. Една част от аргументацията е свързана със собствения опит и пряката дейност на автора. В специалната част са разгледани подробно характеристиките на най-добре проучените вътресъдови протези, предимствата и недостатъците на всяка една от тях – на базата на сериозния световен опит. Разгледани са възможностите за възникване на усложнения, свързани с процедурата – тромбоза на стента/кървене и възможните варианти за избягването им. Засегнат е въпросът със съчетанието на предсърдно мъждене и перкутанна коронарна интервенция, както и ситуациите, при които се налага провеждане на реваскуларизационна процедура при болни на възраст над 80 години. Дава се така необходимата теоретична основа, която да допринесе за разбирането на терапевтичните стратегии след перкутанна реваскуларизация, особено що се касае до ползите и рисковете от комбинирането на лекарствата, влияещи върху кръвосъсирването, респ. предотвратяващи тромбозирането на различните видове интракоронарни стентове.
Направена е обстойна литературна справка по проблема от 294 източници, като над 90% са от последните 8 години. Изложението е стегнато, подробно, наситено с много факти, добре онагледено и аргументирано. В литературата съществува дефицит на публикации в тази област. Настоящата монография определено запълва част от тази ниша.
Монографията е насочена към голям кръг специалисти: семейни лекари, кардиолози, инвазивни кардиолози, които са в ежедневен досег с проблемите на интервенираните болни. Монографията може да бъде полезна на студентите по медицина за надграждане на знанията, които получават в рамките на тяхното обучение, дори на самите пациенти.

Из рецензиите за монографичния труд

*

Обобщавайки данните, както и на базата на дългогодишния ми опит в сферата на инвазивната диагностика и интервенционалното лечение на сърдечните заболявания с наблюдения на над 25 000 болни считам, че перкутанните коронарни интервенции са едно от най-големите достижения на съвременната медицина и медицинските технологии поради редица причини. На първо място, възможността за бързо постигане на желания краен резултат. Процедурата завършва средно за около 1 час. На второ място – бързото възстановяване на болните, особено ако интервенцията е проведена през a. radialis dex. Болните могат да бъдат изправени в определени ситуации дори непосредствено след завършване на процедурата. На трето място – възстановяване на движението на кръвта по нормален път, през собствените сърдечни артериални съдове. На четвърто място – постигане на желания ефект с потенциално минимални загуби на кръв.

Из заключението на автора