+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Наследствени неопластични синдроми в гастроентерологията

Наследствени неопластични синдроми в гастроентерологията
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137712
Мирчев, Милко Наследствени неопластични синдроми в гастроентерологията / Милко Мирчев. - Варна: Изд. на МУ-Варна, 2015. - 166 с. : с ил.; 24 см. Рец. Искрен Коцев, Мария Кателиева-Атанасова
About the Book

Монографията – изтъкват рецензентите – е обзор на най-честите наследствени неопластични болести на стомаха, червата и панкреаса. Авторът е клиницист, гастроентеролог със задълбочени познания в сферата на съвременната генетика, и умело съчетава знанията в областта – цитирани са публикации от 280 автори – със собствен опит и наблюдения.

Разгледани се връзките между клиничната проява на наследствените гастроентерологични и панкреасни заболявания, методите за диагностиката им, генетичната предиспозиция с нейните варианти и възможностите за лечение. Посочени са и алгоритми за проследяване на пациентите, както и за превенция на заболяванията при родственици.

Описана е детайлно ролята на генетичната консултация с цел обхващане на родствениците и тяхното адекватно проследяване с цел осъществяване на профилактика и ранна диагностика. Включени са и оригинални разработки от неговия пионерски дисертационен труд „Клинично значение на микросателитната нестабилност и промоторното метилиране на ДНК при колоректален карцином“.

Книгата е ценно помагало както за специалистите по гастроентерология, онкология, хирургия, молекулярна биология, така и за интернисти и общопрактикуващи лекари.