+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище

Методика  на академичното преподаване във висшето медицинско училище
Грудева, Маринела Иванова и др. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова. - Варна : МУ-Варна, 2016.
About the Book

Във Въведението на книгата авторите споделят:

Методиката на академичното преподаване се разработва по проект „Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, като ръководство за тяхната педагогическа и андрагогическа дейност“. В нея са включени сравнително широк кръг от проблеми, които разкриват световните, европейските, националните и локалните (университетските) тенденции и политики, свързани с развитието на висшето образование у нас и в частност – на висшето медицинско образование.

Акцентът в методиката е поставен върху подготовката, реализацията и оценяването на процеса обучение във висшето медицинско училище. За целта теоретичните постановки са онагледени с конкретни примери и полезни съвети относно целеполагането, подбора на форми и методи на обучение и контрол, взаимодействието между основните субекти (студенти, преподаватели и пациенти), мениджмънта на процеса на обучение.

Начинаещите преподаватели ще намерят в нея полезна информация както за подготовката, така и за реализацията на лекционните, семинарните, лабораторните и практическите занятия. А преподавателите с по-голям опит се надяваме да открият научни аргументи и насоки за промяна в преподавателската си работа, с цел нейното усъвършенстване и по-голяма ефективност.

 

Поредица:

Теория и методика на образователния процес. Книга 1

 

* Разработена по проект „Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ BG051PO001-3.1.09-0013

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.