+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Кинезитерапията в общественото здраве

Кинезитерапията в общественото здраве
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210182

Монографичният труд „Кинезитерапията в общественото здраве“ е посветен на значим и неизследван до момента в България медицински и общественоздравеопазен проблем – мястото на кинезитерапията в общественото здраве и ролята на кинезитерапевтите в развитието на екипните рехабилитационни грижи.

Книгата е с обем 132 страници, разпределени в предговор, три глави и заключение.

  • В първата част на труда е представен концептуален анализ на интегрираните грижи в техния рехабилитационен контекст при управление на хроничната болест, направен на база на световния и европейски опит. Сравнени са българската, европейската и световната кинезитерапевтична практика.
  • Във втората част е проследен историческия опит от европейската и световната практика за интегриране на здравните и социалните грижи за доброто на пациента. Представени са преимуществата на прилагането на екипни рехабилитационни грижи в домашни условия.
  • В третата част на монографичния труд са представени резултати от проучванията на авторката, като измерител на качеството на рехабилитационните грижи при пациенти с хронично заболяване.

Библиографията включва 149 заглавия, като съществена част от литературните източници отразяват съвременните тенденции по разглежданите проблеми. На читателя са предложени идеи, насочени към пациент-центрираният екипен подход в условия на домашна рехабилитация и сформирането на мултидисциплинарен екип от здравни специалисти за предоставяне на качествени кинезитерапевтични грижи.

Този труд би бил полезен, както за развитието на професията „кинезитерапевт“ като образование, компетенции и практическа работа, така и за развитието на интегрираните грижи и продължителната рехабилитационна практика в България.

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786192210182