+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)

Хронични възпалителни заболявания на червата – поглед от ХХІ век (съвременни аспекти)
Автор(и):
Genres: Монографии, Ръководства
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137330
Атанасова, Антония Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от ХХІ век (съвременни аспекти) / Антония Атанасова; Рец. Ваня Герова, Пламен Пенчев. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 224 с. : с цв. ил. ; 23,5 см.
About the Book

В предговора авторката пише:

Тази книга е посветена на един от най-интензивно развиващите се дялове от гастроентерологията – хроничните възпалителни заболявания на червата. Направен е опит да се дадат и илюстрират съвременните представи и факти за етиологията и патогенезата, извънчревните прояви, лекарствено индуцираните промени, здравно обусловеното качество на живот и факторите, които оказват влияние върху него, при пациентите с язвен колит и болест на Крон. Разгледани са диагностиката, диференциалната диагноза, еволюцията, проследяване на възпалението, прогнозата, алгоритми на поведение, както и основните и възможни бъдещи направления при лечението на язвения колит. Обърнато е внимание и на проблема за развитие на колоректален карцином на фона на хронично възпаление при язвен колит, основните рискови фактори, както и обобщените препоръки при наблюдение и проследяване на тези пациенти.

Монографията може да се ползва от студенти по медицина, от специализиращи в областта на гастроентерологията, както и от гастроентеролози, които работят в доболничната и болничната лекарска практика. Тъй като хроничните възпалителни заболявания на червата могат да засегнат множество органи и системи извън гастроинтестиналния тракт, разделът екстраколонни прояви и лекарствено индуцирани промени би могъл да бъде обект на на интерес и от съответните специалисти по вътрешни болести, ревматология, дерматология, офталмология, хематология, неврология, кардиология, нефрология, пулмология и фтизиатрия.

Структурирана в 10 глави, с включени 29 таблици и 97 цветни фигури, съдържа 614 библиографски източника. Едно солидно издание от уважаван и утвърден гастроентеролог, ендоскопист и преподавател, посветил голяма част от професионалния си живот в изучаването на ХВЗЧ.