+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване

Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210779

Доц. д-р Бранимир Каназирев създава тази монография с цел да привлече вниманието на специалисти в сферата на медицината към един все по-обезпокоителен проблем – лечението на заболяването сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзИФ).

Как да цитирате:

Каназирев, Б. Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Варна, МУ-Варна, 2017. 185 с.

Този вид сърдечна недостатъчност е основен проблем за общественото здраве в световен мащаб през последните две десетилетия. Въпреки публикуването на многобройни популационни изследвания, клинични проучвания и създаването на регистри на сърдечна недостатъчност, включващи и разграничаващи сърдечна недостатъчност със запазена и потисната фракция на изтласкване, все още има нужда от проучвания с цел охарактеризиране на патофизиологията, патоморфологията и специфичните характеристики на голям брой пациенти със СНзИФ.

Книгата прави междинен анализ на настоящите познания на специалистите, като поставя фокус не само върху досегашната научна работа по темата, но и върху познаването и изучаването на това заболяване занапред. Отделено е внимание на нерешени проблеми и са представени бъдещи насоки за научни изследвания в сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, като например:

 • определение и диагностика;
 • епидемиологични, демографски и други клинични прояви / рискови фактори;
 • модели на смъртност и прогноза при пациентите със СНзИФ.

Монографията завършва с 5 обобщени препоръки към читателите за бъдещите усилия в различни научни направления. Поместени са референции към 531 библиографски източника, както и множество таблици, илюстрации, дървовидни схеми, както и фигури с графики и ехокардиографски образи за по-добро онагледяване на представената информация.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Увод
 • Сърдечна недостатъчност със запазена изтласна фракция
 • Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване: клинична дилема
 • Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване не e само преходен етап в спектъра на синдрома на сърдечна недостатъчност
 • Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване не е колекция от съпътстващи заболявания?
 • Патоморфология и патофизиология на СНзИФ
 • Съдова дисфункция
 • Нарушено аортно-камерно куплиране
 • Дясна камера и пулмонална хипертония
 • Ендотелна дисфункция
 • Ляво предсърдие
 • Епидемиология на сърдечната недостатъчност със запазена систолна функция
 • Методики в оценка на смъртността
 • Начини за изчисляване на смъртността при сърдечна недостатъчност
 • Смъртност при СНзИФ
 • Годишна кумулативна смъртност и средногодишна смъртност
 • Начини на умиране и структура на смъртността при СНзИФ
 • Структура на сърдечно-съдовата смъртност при СНзИФ
 • Кои са рисковите фактори при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване?
 • Прогностични фактори за риск от смъртност при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
 • Поставяне на диагноза и ранна диагноза
 • Клинични фенотипове при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
 • Роля на биомаркери във фенотипизиране на сърдечната структура при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване
 • Класификация на биомаркерите
 • Неврохормонално активиране
 • Свързването на сърдечната структура с биомаркерни профили
 • Натриуретични пептиди при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване: хемодинамични биомаркери
 • Обобщение на клиничните данни
 • Препоръки
 • Бъдещи насоки

 

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210779