+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза

Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210458
Понастоящем исхемичният мозъчен инсулт, който представлява около 85% от всички инсулти, е водеща причина за инвалидност и 4-та водеща причина за смърт в развитите страни. Представената за първи път у нас монография се отличава с разбираема медицинска терминология, систематизирано теоретично познание и ясна практическа насоченост.
About the Book

Монографията на д-р Евгения Калевска е посветена на актуален и значим проблем, който в условията на съвременната демографска ситуация и данните за нарастване на мозъчно-съдовите заболявания през последните години придобива особено значение.

Монографията е представена в десет раздела, в които последователно се дискутират епидемиологията и социалната значимост на исхемичния инсулт, патофизиологията на мозъчната исхемия и тромбообразуването, физиологията и механизмът на тромболизата. Представено е историческото развитие на тромболитичното лечение, честотата, предикторите и клиничното значение на артериалната реканализация и тъканната реперфузия след интравенозна тромболиза. Разгледана е прогностичната стойност на основни неизменяеми и изменяеми рискови фактори върху изхода от заболяването след интравенозна тромболиза, както и честотата и клиничното значение на хеморагичните усложнения при болни с остър исхемичен инсулт, при които е приложено тромболитично лечение. Представени са резултати от метаанализи и проведени рандомизирани контролирани проучвания, които представят важен практически принос в ежедневната клинична практика.

Библиографията цитира 550 източника.