+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ендо-пародонтални лезии

Ендо-пародонтални лезии
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210649

Монографията на Мая Дойчинова „Ендо-пародонтални лезии“, рецензирана от проф. д-р Цветан Тончев и проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н., представлява съвременен анализ на научните и практическите постижения в ендодонтското лечение в областта на денталната медицина. Тя е богато онагледена (съдържа 52 фигури) и допълнена от добре систематизирани протоколи за диагностика и лечение. Добавен е и списък с 211 библиографски източника. Изданието е българоезично.

Как да цитирате:

Дойчинова, М. Ендо-пародонтални лезии. Варна, МУ-Варна, 2017. 138 с.

Описаните клинични случаи от практиката на автора, в които е отделено внимание на напредъка на технологиите и материалите, допринасят за актуалността и интереса към това четиво в сферата на оперативното лечение и ендодонтията. То е полезно както за обогатяване на познанията на общопрактикуващи специалисти в областта, така и за студенти по денталната медицина, които се интересуват от съвременни методи за терапия на ендо-пародонталните лезии.

Кратко съдържание:

Глава първа – ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМА И ИСТОРИЯ

Глава втора – СТРУКТУРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ОСНОВИ НА ВРЪЗКАТА: Анатомични пътища. Съдови пътища; палато-гингивални бразди; нефизиологични пътища; неятрогенни, нефизиологични (придобити) пътища за връзка

Глава трета – ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИКРОБИОЛОГИЧНАТА КОМПОНЕНТА ПРИ ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ: Гъбички; вируси

Глава четвърта – ВЛИЯНИЕ НА ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРУКТУРИ: Въздействие на ендодонтските заболявания върху пародонталните структури; въздействие на пародонталните заболявания върху ендодонциума, въздействие на пародонталното лечение върху зъбната пулпа

Глава пета – КЛАСИФИКИЦИИ НА ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЛЕЗИИ. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И КРИТИЧЕН АНАЛИЗ

Глава шеста – ДИАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА: Клиничен диагностичен протокол; клинична характеристика и диагностични подходи при различните типове лезии; диференциална диагноза на ендо-пародонталните лезии; диагностика на краун-даун и даун-краун лезии

Глава седма – СИСТЕМАТИЗИРАНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ. КЛАСИЧЕСКИ ПРОТОКОЛИ: Някои общи насоки и стратегии. Анализ на най-често използваните медикаменти и тяхното влияние; поведение при пародонтални лезии и пародонтални лезии с вторично ендодонтско въвличане (клас 1 Даун-краун); поведение при ендодонтски лезии и ендолезии с вторично пародонтално въвличане (клас 2 Даун-краун по Фосе); насоки за едновременно протичащи ендодонтски и пародонтални лезии; конкомитантно съществуващи (невлияещи си) ендо-пародонтални лезии. Клас 3 по Фосе; същински ендо-пародонтални лезии; ятрогенни лезии; поведение при липса на предварителна окончателна диагноза

Глава осма – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА ФОТОДИНАМИЧНА ТЕРАПИЯ КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДО-ПЕРИОЛЕЗИИ: Микробна резистентност и биофилми; същност на антибактериалната фотодинамична дезинфекция; предимства на АФДТ спрямо конвенционалните антибиотици и дезинфектанти; АФДТ и ендодонтска дезинфекция; пародонтална терапия и АФДТ

Глава девета – 3 КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ НА КОМБИНИРАНИ ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ. ЛЕЧЕНИЕ, АСИСТИРАНО С ФОТОДИНАМИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОБОБЩЕНА ПРОГНОЗА НА ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЛЕЗИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210649