+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Chemistry Textbook For The Entrance Test at Varna Medical University

Второто преработено издание на англоезичния учебник (първо изд. 2014) подпомага бъдещите кандидати за англоезичните програми в подготовката им за успешно полагане на входящия изпит по химия.

Ръководството се състои от 25 глави, разделени в две основни части – органична и неорганична химия. Представянето на учебния материал е направено логично и последователно. С графични елементи са отбелязани най-съществените моменти, пояснени и онагледени с много примери и илюстрации. Поместени са и допълнителни материали, въпроси, задачи и тестове за самооценка, обогатяване на знанията и подобряване на уменията.

Съдържание:

INORGANIC CHEMISTRY
1. BASIC TERMS IN INORGANIC CHEMISTRY
2. ATOMIC STRUCTURE
3. CHEMICAL PERIODICITY
4. CHEMICAL BOND .COVALENT AND IONIC BONDS
5. CHEMICAL ELEMENTS AND THEIR COMPOUNDS
6. OXIDATION – REDUCTION PROCESS
7. REACTION RATE. FACTORS INFLUENCING RATE OF REACTION
8. CHEMICAL EQUILIBRIUM AND EQUILIBRIUM CONSTANT.LE CHATELIER’S PRINCIPLE
9. SOLUTION CHEMISTRY.MECHANISM OF SOLVATION
10. THEORY OF ELECTROLYTIC DISSOCIATION. STRONG AND WEAK ELECTROLYTES
11. ACID AND BASES.AUTODISSOCIATION OF WATER, pH

ORGANIC CHEMISTRY
12. BASIC TERMS IN ORGANIC CHEMISTRY
13. MAJOR CLASSES OF REACTIONS IN ORGANIC CHEMISTRY
14. HYBRIDIZATION AND VALENCE BOND THEORY
15. STRUCTURE AND ISOMERISM OF ORGANIC COMPOUNDS
16. NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS
17. HYDROCARBONS. ALKANES
18. ALKENES
19. ALKYNES
20. ARENES
21. ALCOHOLS
22. CARBONYL COMPOUNDS. ALDEHYDES AND KETONES
23. CARBOXYLIC ACIDS
24. AMINO ACIDS AND PROTEINS
25. CARBOHYDRATES

ISBN 978-619- 221-057-1  (printed version)   ЗАКУПУВАНЕ

ISBN 978-619- 221-058-8 (e-book)                    ЗАКУПУВАНЕ