+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Асиметрии в невроендокринния контрол

Асиметрии в невроендокринния контрол
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137477
Николова, Пиарета Асиметрии в невроендокринния контрол / Пиарета Николова. - Варна : Ун. изд. на МУ-Варна, 2015. - 124 с. ; 23 см. Рец. Тодор Ганчев, Маргарита Стефанова. 250 тир.
About the Book

По думите на рецензентите монографията е посветена на актуален, но нов и слабо проучен в съвременната медицинска теория и практика въпрос за проявленията на мозъчната симетрия като фундаментално свойство и закономерност в дейността на мозъка, в автономния и невроендокринния контрол на физиологичните процеси. В книгата е направен системен и просторен анализ на литературните данни по въпроса от неговото възникване през 70-те години на миналото столетие до най-съвременните сведения. В нея са обобщени над 400 източника; монографичният труд е добре структуриран и онагледен, особено при представяне на собствените резултати.
Основните глави са следните:
* Контрол наавтономно-физиологичните системи
* Невроендокринни асиметрии
* Невроендокринни асиметрии в системата ЦНС-Гонади
* Лево- / десноръкостта като модел за изследване на асиметрии в невроендокринния контрол на репродуктивната система