+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната сънна артерия за клиничната практика

Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната сънна артерия за клиничната практика
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2014
ISBN: 9789544497682
Аврамов, Тони Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната сънна артерия за клиничната практика / Тони Аврамов. - Варна: СТЕНО, 2014. - 184 с. ; 24 см : с цв. ил. Рец. Антон Тончев, Явор Енчев. 200 тир.
About the Book

Из рецензията на проф. д-р Антон Тончев:

Монографията на д-р Тони Аврамов представлява обобщено проучване върху клиничната анатомия на a.carotis interna [вътрешната сънна артерия] за целите преди всичко на неврохирургичната практика, но е от интерес и за дисциплини като неврология, рентгенология, съдова хирургия и анатомия. (…) Авторът е представил детайлни статистически данни относно различни анатомични параметри на артерията и околните структури. (…) Трудът е изключително богато онагледен със 120 фигури с високо качество, които силно допринасят за цялостната информативност на изложението. (…) Така синтезираните данни са ценен източник на обобщена информация относно анатомията на a.carotis interna и биха подпомогнали диагностични и лечебни процеси в областите на неврохирургията и неврологията.

Из рецензията на доц. д-р Явор Енчев:

Монографичният труд е представен на 180 страници и съдържа 6 глави (…) със схеми и рисунки, създадени лично от автора. Използвани са 366 значими източника от световната литература за последните 50 години, посветени на анатомията на вътрешната сънна артерия, нейната ангиографска сегментация и отделящите се артериални клонове. (…) Трудът представя синтез от актуални познания за един от основните анатомични съдови обекти в главния мозък, които са от съществена полза както за ангиографската диагностика, така също и за избора и прилагането на съвременни методи на хирургично и ендоваскуларно лечение на нейната патология.

Съдържанието на книгата включва:

  • хирургична анатомия и класификация на вътрешната сънна артерия (с подглави за шийния, петрозния, кавернозния и клиноидния отдел)
  • строеж на стената
  • хидродинамика и стрес на съдовата стена
  • ангиографска сегментна класификация
  • артериални клонове, отделящи се от различните сегменти
  • аномалии на вътрешната сънна артерия.