+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Чужди и инвазивни дървесни видове в България

Чужди и инвазивни дървесни видове в България
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137002
Желев, Илия Чужди и инвазивни дървесни видове в България : Биологични особености, химичен състав, действие и приложение / Илия Желев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 120 с. ; 24 см. Рец. Стефан Николов, Иванка Димитрова-Дюлгерова
About the Book

В монографията – отбелязват рецензентите – са описани събраните от автора литературни данни и са прибавени, някои собствените проучвания и допълнителни сведения за три широко разпространили се в нашата природа чужди дървесни вида – Ailanthus altissima (Айлант или Райско дърво), Koelreuteria paniculata (Китайски мехурник) и Paulownia tomentosa (Пауловния).

Трудът е илюстриран с 66 фигури и включва 2 таблици. Прави впечатление добрата литературна осведоменост на автора, което се вижда от списъка на използваната литература. В структурно отношение, трудът е разделен в три глави за всеки от видовете, завършени с библиография (обща над 350 цитирани източника). Чрез поднесената информация в монографията авторът успява да ни убеди, че трите инвазивните дървесни видове не са нежелани „натрапници“ в нашата флора, а ценни източници за получаване на голямо количество биомаса, образуваща се при всеки един от тях, поради широкото им разпространение в природата.

Монографията би могла да представлява интерес и на широк кръг читатели с научнопопулярните си данни относно наименованията, някои биологични особености на всеки един от видовете, както и приложенията, които тези „чужди гости” за нашата природа намират.