+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Д-р Мартин Бърнев с нова монография, предлагана в книжарниците на МУ-Варна

Монографията „Травми и болести на ахилесово сухожилие“ можете вече да откриете във всички книжарници на Медицински университет – Варна, както и в електронния магазин на издателството. Книгата е посветена на патологията на ахилесовото сухожилие и представлява съществен опит за обзор на отделните нозологии и на съвременните диагностични и терапевтични възможности.

Специален акцент е поставен върху представянето на модерните миниинвазивни оперативни техники, където авторът има и съществен личен принос и значителен клиничен опит. Наред с това са подробно разгледани и качествено илюстрирани сложните анатомични и физиологични характеристики на ахилесовото сухожилие.

Авторът представя 358 собствени клинични случая, лекувани с модификация на перкутанен шев на ахилесовото сухожилие. Впечатляващ е и литературният обзор на 231 заглавия, които д-р Мартин Бърнев прави. Именно тези предимства на това четиво го правят подходящо средство за подобряване на теоретичното и практическо обучение на студенти, специализанти и специалисти ортопеди травматолози.

 

Съдържание:

Рецензия, доц. д-р Димитър Райков, д.м.

Рецензия, доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.

Използвани съкращения

Рецензия, доц. д-р Димитър Райков, д.м.

Рецензия, доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.

Използвани съкращения

Предговор

I. Въведение – исторически преглед; анатомия на АС; микроструктура на АС; биомеханика и механични свойства; класификация на заболяванията на АС

II. Инсерционна тендопатия: етиология на ИАТ; патогенеза на ИАТ; клиника на ИАТ; диагноза на ИАТ; неоперативно лечение на ИАТ; оперативно лечение на ИАТ; анализ и оценка на резултатите от лечението на ИАТ на АС

III. Неинсерционната тендопатия – етиология на НАТ; патогенеза на НАТ; клиника на НАТ; диагноза на НАТ; неоперативно лечение на НАТ; оперативно лечение на НАТ; анализ и оценка на резултатите по AOFAS

IV. Травматични увреди на АС – епидемиология; етиопатогенеза на руптурата на АС; АВО кр. гр. и руптура на АС; диагноза; функционални тестове; рентгенография; сонография; ядрено-магнитен резонанс; диференциална диагноза

V. Лечение на травмите на АС – неоперативно лечение; оперативно лечение; хирургически достъпи, сухожилни шевове край с край; отбременяващи сухожилни шевове; външна фиксация; пластично възстановяване с авто/алотрансплант; минимално инвазивни техники; следоперативно лечение

VI. Техника на МПШ – предоперативно планиране; инструментариум; анестезия; хирургична техника; ендоскопски асистиран МПШ; ехографски асистиран МПШ; плазмотерапия и перкутанна фиксация с МПШ; МПШ при открити травми (лезии) на АС

VII. Особени клинични случаи с приложение на МПШ – двустранна травматична руптура на АС; МПШ при случай с дезинсерция на АС от петната кост; МПШ при пациенти с наднормено тегло, значими съпътстващи общи заболявания и напреднала възраст; МПШ при застарели руптури на АС – възможно ли е това?

VIII. Постоперативен рехабилитационен протокол след МПШ при руптура на АС

IX. Лечение на усложненията след МПШ – сурална невралгия; локални кожни усложнения; тромбемболични усложнения; анализ и оценка на резултатите от лечението на руптурите на АС с МПШ; резултати от функционални изследвания; обем на движението в глезенна става

X. Заключение

Библиография