+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Напомняне за годишния издателски план на МУ-Варна

Формуляр, предложения за издания

Остават по-малко от два месеца до крайния срок за подаване на предложения за включване в годишния издателски план за 2015 г. на Издателството на МУ-Варна.

15 ноември е крайният срок, до който катедрите представят своите предложения за издаване на учебници, учебни помагала, монографии и др.

Подаването става, като се изтегли и попълни този формуляр от сайта на Издателството и попълненият PDF файл се изпрати по деловодната система на университета (АИС документооборот), насочен към Издателска дейност.

Очакваме вашите предложения.

Из ПРАВИЛА на издателска дейност, МУ-Варна

Чл. 9. (1) Всяка година до 15 ноември катедрите, чрез факултетните съвети, представят в отдел „Издателска дейност“ своите предложения за издаване на учебници и учебни помагала през следващата календарна година, които се разглеждат от Издателския съвет.

(2) Предложенията се правят в съответствие с потребностите от учебна литература и готовността на ръкописа, като се съобразяват с:

1. утвърдените учебни планове;

2. утвърдените учебни програми;

3. отпечатаната и наличната учебна литература в съответната област;

4. броя на студентите, които изучават съответната дисциплина.

(3) Не по-късно от 25 ноември Издателският съвет обсъжда депозираните предложения, отстранява несъответствията в тях и прецизира обема и тиража на изданията. Освен учебници и учебни помагала Издателският съвет разглежда и други постъпили предложения за издаване и подготвя вариант на годишния издателски план.

(…)

(5) Подготвеният вариант на годишния издателски план се внася за обсъждане и одобряване в АС.