+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

МУ-Варна участва в дискусия за развитие на университетското и научно книгоиздаване в България

SINUKАктуални теми, предстоящи инициативи и участия в съвместни проекти по различни програми бяха дискутирани от членовете на Сдружение на издателите на научна и университетска книжнина (СИНУК) в рамките на отчетно-изборното събрание, което се състоя на 28 април 2015 г. в София. Бяха обсъдени и предложения от страна на Сдружението и членуващите в него издателства Фонд „Научни изследвания“ да отпуска средства и за превод и редакция на научни издания на чужди езици с цел постигане на по-добра международна видимост и популяризиране на българската научна продукция в световен план. Сред дискутираните въпроси бе и създаване на тематичен регистър на рецензентите в България, който да може да бъде използван от всички научни издателства.

Освен членуващите в Сдружението издателства, сред които е и издателството на Медицински университет – Варна, в срещата участваха и председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Боян Биолчев, д.ф.н., както и управителят на Фонд „Научни изследвания“ Николай Христов. За председател на Сдружението бе избран Веселин Ангелов, изпълнителен директор на Издателски център към УНСС, София.

МУ-Варна е член на Сдружението на издателите на научна и университетска книжнина (СИНУК) от 2014 година. Основната цел на Сдружението е да работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо равнище в областта на издаването и разпространението на научна и университетска книжнина чрез участието на университетските и научни издателства в проекти и програми за технологично обновяване, оптимизиране на дистрибуцията на университетските издания и възможност за участие в изработване и предлагане на законодателната и изпълнителната власт в България на политики с цел повишаване на приоритетите на науката и висшето образование и др.